Banner 0 Banner 1 Banner 2 Banner 0
Banner 3
25/2017
 
 
 

 
 
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 37
Rodzina PLUS. Sytuacja polskich rodzin i oceny polityki prorodzinnej

nr 38
Młodzież 2016


Komunikaty

Opinie o działalności parlamentu i prezydenta
Stosunek do rządu w czerwcu
Opinie o działalności policji, prokuratury, sądów i Rzecznika Praw Obywatelskich
Referendum konsultacyjne w sprawie konstytucji – pierwsze reakcje
Nastroje społeczne w czerwcu
Zaufanie do polityków w czerwcu
Reprezentatywność sceny politycznej
Antypatie partyjne
Używanie telefonów komórkowych za kierownicą
Społeczne postrzeganie problemu ubóstwa
Przynależność Polaków do ruchów i wspólnot religijnych
 


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

stosunku Polaków do nierówności społecznych
związków zawodowych
stylu jazdy polskich kierowców
 
Kwartalny bilans nastrojów społecznych

W naszych badaniach wskaźnikami nastrojów społecznych są m.in. oceny i prognozy sytuacji gospodarczej i politycznej w Polsce, a także oceny warunków materialnych gospodarstw domowych oraz kondycji zakładów pracy respondentów. Aby syntetycznie oddać dynamikę zmian nastrojów, ich bilans kwartalny prezentujemy w postaci średnich ocen na 5-punktowej skali od -2 do +2.
W drugim kwartale 2017 roku można mówić o niewielkiej poprawie ocen sytuacji politycznej w stosunku do pierwszego kwartału. Również prognozy rozwoju sytuacji politycznej w Polsce okazały się w ostatnich trzech miesiącach nieco lepsze niż na początku roku. Nadal jednak średnie w tym zakresie przyjmują wartości ujemne, co oznacza nieznaczną przewagę pesymizmu nad optymizmem.
Rysunek 1

Z kolei oceny i prognozy sytuacji gospodarczej od wielu miesięcy przyjmują wartości dodatnie. Ponadto w ostatnim kwartale zarówno oceny, jak i prognozy w tym wymiarze systematycznie się poprawiały.
Rysunek 2

O nieznacznym trendzie spadkowym w porównaniu z poprzednim kwartałem można mówić w odniesieniu do ocen warunków materialnych gospodarstw domowych. Z kolei prognozy w tym zakresie utrzymują się od sześciu miesięcy na zbliżonym poziomie, zdecydowanie bliższym zera niż w przypadku ocen, co oznacza, że respondenci spodziewają się raczej utrzymania status quo niż poprawy sytuacji materialnej swoich gospodarstw.
Rysunek 3

W miarę stabilne i porównywalne z rejestrowanymi w pierwszym kwartale 2017 roku okazały się w ostatnich trzech miesiącach oceny i prognozy sytuacji w zakładach pracy respondentów. Niezmiennie większość pracujących pozytywnie ocenia sytuację firm, w których jest zatrudniona, i raczej nie przewiduje, by w ciągu najbliższego roku sytuacja ta miała się istotnie zmienić.
Rysunek 4

Prezentowane dane pochodzą z badań „Aktualne problemy i wydarzenia” realizowanych w drugim kwartale 2017 roku.
 
  


 
 
 
Zapytaj   Zamów publikacje  Zapisz się   Wypisz się

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl