Banner 0 Banner 1 Banner 2 Banner 0
Banner 3
6/2017
 
 
 

 
 
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 35
Społeczeństwo obywatelskie w Polsce A.D. 2016

nr 36
Zdrowie i leczenie w Polsce


Komunikaty

Opinie o działalności parlamentu, prezydenta i Trybunału Konstytucyjnego
Stosunek do rządu w styczniu
Wizerunkowy bilans kryzysu parlamentarnego
Nastroje społeczne w styczniu
Zaufanie do polityków w styczniu
Samopoczucie Polaków w roku 2016
Aktywności i doświadczenia Polaków w 2016 roku
Nadzieje i obawy związane z rokiem 2017
Polacy o demokracji
Preferencje partyjne w lutym
 


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

reformy systemu szkolnictwa
działalności parlamentu, prezydenta, sądów i prokuratury
stosunku do rządu w lutym
 
Polacy o reformie systemu edukacji

Ustawy wprowadzające reformę edukacji – przyjęte w grudniu przez Sejm, a w styczniu podpisane przez Prezydenta RP – nie przestają budzić kontrowersji i obaw różnych środowisk, nie tylko politycznych. Polacy, którzy słyszeli o reformie systemu edukacji, są mocno podzieleni co do planowanych zmian w oświacie. Jedna trzecia badanych wiąże z reformą raczej nadzieje niż obawy (34%), niewiele mniejszy odsetek ma w tym względzie mieszane odczucia (31%), a ponad jedna czwarta częściej wyraża obawy niż nadzieje (27%).
Rysunek 1

Niepokoje związane z reformą edukacji wiążą się m.in. z przekonaniem, że nie jest ona dobrze przygotowana. Wprawdzie połowa badanych, którzy słyszeli o planowanych zmianach w systemie edukacji, uważa, że zmierzają one w dobrym kierunku (51% wobec 33% będących przeciwnego zdania), zarazem jednak najczęściej wyrażany jest pogląd, że reforma edukacji nie została dobrze przygotowana (44% wobec 28% mających przeciwną opinię na ten temat).
Rysunek 2

Więcej na ten temat w komunikacie.
Prezentowane dane pochodzą z badania „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanego w dniach 7–15 stycznia 2017 roku.
 
  


 
 
 
Zapytaj   Zamów publikacje  Zapisz się   Wypisz się

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl