Banner 0 Banner 1 Banner 2 Banner 0
Banner 3
8/2018
 
 
 

 
 
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 39
Polacy wobec demokracji i systemu partyjnego

nr 40
Czy żyje nam się lepiej?
Opinie o gospodarce, rynku pracy i własnej sytuacji materialnej


Komunikaty

Dobre zmiany w ochronie zwierząt?
Poczucie wpływu obywateli na sprawy publiczne
Opinie o działaniach organów państwa i instytucji publicznych wobec Grupy Amber Gold oraz o komisji śledczej do zbadania ich prawidłowości
O nieufności i zaufaniu
Preferencje partyjne w marcu
Stosunek do innych narodów
Nastroje społeczne w marcu
Stosunek do rządu w marcu
Oceny działalności instytucji publicznych
Zaufanie do polityków w marcu
 


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

ocen sytuacji na rynku pracy i poczucia zagrożenia bezrobociem
postrzegania autyzmu
Wielkanocy
 
Kwartalny bilans nastrojów społecznych

W naszych badaniach wskaźnikami nastrojów społecznych są m.in. oceny i prognozy sytuacji gospodarczej i politycznej w Polsce, a także oceny warunków materialnych gospodarstw domowych oraz kondycji zakładów pracy respondentów. Aby syntetycznie oddać dynamikę zmian nastrojów, ich bilans kwartalny prezentujemy w postaci średnich ocen na pięciopunktowej skali od -2 do +2.
Początek 2018 roku przyniósł pewną poprawę ocen i prognoz sytuacji politycznej, jednak w marcu znowu powróciły one do poziomu z końca ubiegłego roku. Średnie oceny sytuacji na polskiej scenie politycznej przyjmują wartości ujemne, co oznacza nieznaczną przewagę niezadowolenia nad zadowoleniem, natomiast w przypadku przewidywań bilans pesymizmu i optymizmu oscyluje wokół zera.
Rysunek 1

Dodatnie wartości od wielu miesięcy przyjmują natomiast oceny i prognozy dotyczące sytuacji gospodarczej. Dodatkowo w ostatnim kwartale bilans zarówno ocen, jak i prognoz w tym wymiarze okazał się rekordowo korzystny, choć pod koniec kwartału nieco gorszy niż na początku.
Rysunek 2

Dodatnie i nieco wyższe niż przeciętnie w całym ubiegłym roku okazały się w pierwszym kwartale 2018 roku zarówno oceny, jak i prognozy warunków materialnych gospodarstw domowych, przy czym i w tym wymiarze w marcu dały się zaobserwować nieznaczne spadki. Tradycyjnie bardziej korzystny pozostaje bilans ocen sytuacji materialnej niż prognoz (różnice istotne statystycznie).
Rysunek 3

W pierwszym kwartale nieco bardziej stabilne i jednocześnie istotnie lepsze niż w analogicznym okresie roku ubiegłego pozostają oceny i prognozy sytuacji w zakładach pracy respondentów. W obu przypadkach bilans jest dodatni, przy czym istotnie wyższy, jeżeli chodzi o oceny niż prognozy. Oznacza to, że niezmiennie większość osób aktywnych zawodowo pozytywnie ocenia sytuację firm, w których są zatrudnieni, i raczej nie przewiduje, by w ciągu najbliższego roku sytuacja ta miała się istotnie zmienić, a jeśli już, to raczej in plus.
Rysunek 4

Prezentowane dane pochodzą z badań „Aktualne problemy i wydarzenia” realizowanych w pierwszym kwartale 2018 roku.
 
  


 
 
 
Zapytaj   Zamów publikacje   Zapisz się   Wypisz się

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl