Banner 0 Banner 1 Banner 2 Banner 0
Banner 3
13/2018
 
 
 

 
 
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 39
Polacy wobec demokracji i systemu partyjnego

nr 40
Czy żyje nam się lepiej?
Opinie o gospodarce, rynku pracy i własnej sytuacji materialnej


Komunikaty

Społeczny obraz autyzmu
Jak Polacy radzą sobie ze smogiem?
Współpraca władz lokalnych z mieszkańcami
Materialne warunki życia
Preferencje partyjne w kwietniu
Wiedza o powstaniu w getcie warszawskim i jego znaczenie
Oceny działalności parlamentu, prezydenta, władz lokalnych i mediów
Nastroje społeczne w kwietniu
Stosunek do rządu w kwietniu
Zaufanie do polityków w kwietniu
 


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

sytuacji rodzin po wprowadzeniu programu Rodzina 500 plus
sytuacji bezrobotnych
 
Czy wsparcie osób z niepełnosprawnościami ze strony państwa jest wystarczające?

W Sejmie trwa protest rodziców dzieci niepełnosprawnych postulujących m.in. wprowadzenie dodatku rehabilitacyjnego (w kwocie 500 zł miesięcznie) dla osób niepełnosprawnych powyżej 18. roku życia niezdolnych do samodzielnej egzystencji oraz zrównanie renty socjalnej z najniższą rentą ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Przypomnijmy wyniki naszych badań dotyczących sytuacji osób z niepełnosprawnościami.
Zdecydowana większość ankietowanych uważa, że wsparcie, jakie obecnie otrzymują od państwa osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny, jest niewystarczające – opinie te dotyczą zarówno wsparcia rodzin dzieci, jak i dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Przekonanie o niedostatecznym wsparciu częściej niż pozostali wyrażają badani z wyższym wykształceniem, ankietowani w wieku 25‑34 lata, częściej kobiety niż mężczyźni. Uwzględniając natomiast kwestie światopoglądowe, można zauważyć, że częściej takie opinie formułują ankietowani o lewicowych i centrowych poglądach politycznych, niż respondenci identyfikujący się z prawicą bądź ci o niesprecyzowanych poglądach politycznych.
Rysunek 1

Prezentowane dane pochodzą z badania „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanego w listopadzie 2017 roku.
 
  


 
 
 
Zapytaj   Zamów publikacje   Zapisz się   Wypisz się

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl