Banner 0 Banner 1 Banner 2 Banner 0
Banner 3
38/2018
 
 
 

 
 
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 40
Czy żyje nam się lepiej?
Opinie o gospodarce, rynku pracy i własnej sytuacji materialnej

nr 41
Stulecie odzyskania niepodległości. Pamięć i wspólnota


Komunikaty

Religijność Polaków i ocena sytuacji Kościoła katolickiego
Aspiracje Polaków w latach 1998, 2008 i 2018
Preferencje partyjne w listopadzie
UE a zmiany w sądownictwie
O wiarygodności wyników wyborów do sejmików wojewódzkich
Oceny działalności parlamentu, prezydenta, władz lokalnych i PKW
Stosunek do rządu w listopadzie
Czy PiS wyprowadza Polskę z Unii Europejskiej?
Nastroje społeczne w listopadzie
Listopadowy ranking zaufania do polityków
(Nad)używanie smartfonów
 


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

postaw Polaków wobec zmian klimatu
reakcji na wyniki wyborów samorządowych
aktywności politycznej w internecie
 
Świadomość zagrożeń klimatycznych

W pierwszej połowie grudnia w Katowicach odbędzie się COP24 – doroczna konferencja stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC). W listopadowym badaniu sprawdziliśmy, czy Polacy mają świadomość zagro­żeń klimatycznych.
Zdecydowana większość badanych postrzega zmiany klimatu jako zagrożenie, przy czym ponad połowa (54%) uważa, że jest to tylko jedno z wielu niebezpiecznych zjawisk. Mniej niż jedna trzecia (29%) respondentów twierdzi, że zmiany klimatu są jednym z największych zagrożeń dla współczesnej cywilizacji. Nieliczni sądzą, że zmiany klimatu w ogóle nie są niebezpieczne (3%) lub że takie zjawisko nie istnieje (1%).
Od 2009 roku obserwujemy wzrost odsetka respondentów twierdzących, że zmiany klimatu to jedno z największych zagrożeń cywilizacyjnych, jednocześnie zaś spadek odsetka tych, którzy wyrażają opinię, że nie stanowią one szczególnie istotnego zagrożenia.
Rysunek 1

Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Prezentowane dane pochodzą z badań „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanych w latach 2009–2018.
 
  


 
 
 
Zapytaj   Zamów publikacje  Zapisz się   Wypisz się

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl