CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
31/2021
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 45
Struktura społeczna – obraz przed pandemią

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków

nr 47
Ekologia i energetyka w działaniach i opiniach


Komunikaty

Preferencje partyjne w sierpniu
Oceny działalności parlamentu i prezydenta
O rynku mediów w Polsce i koncesji dla TVN24
Nastroje na rynku pracy w drugiej połowie sierpnia
Nastroje społeczne w sierpniu
Stosunek do rządu w drugiej połowie sierpnia
Zaufanie do polityków w sierpniu
Opinie na temat szczepień przeciw COVID-19 i ocena polityki rządu
Korzystanie ze świadczeń i ubezpieczeń zdrowotnych
Postrzeganie telewizyjnych programów informacyjnych i publicystycznych


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

polskich problemów z wodą
preferencji partyjnych we wrześniu
 
Polskie problemy z wodą
Z deklaracji badanych wynika, iż dla Polaków większym problemem są okresy suszy, które mają wpływ na stan przyrody i gospodarki rolnej, niż powodzie i podtopienia. Okresów suszy w swoim miejscu zamieszkania lub okolicy doświadczyła większość badanych, a co piąty obserwuje je regularnie co roku lub niemal każdego roku. Natomiast z powodziami i podtopieniami zetknęła się niespełna jedna trzecia ankietowanych i tylko nieliczni z nich obserwują je w swojej okolicy regularnie. Ponadto większość żyjących na obszarach, które dotykają susze, jest przekonana, że w ostatnich latach zdarzają się one częściej niż kiedyś. Jednocześnie badani znacznie częściej dostrzegają w swoim otoczeniu działania mające zmniejszyć zagrożenie powodziami lub podtopieniami niż działania w celu zmniejszenia zagrożenia suszą.
Rysunek 1
Rysunek 2
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (374) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.
Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod:
– wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI),
– wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS,
– samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.
We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 1 do 11 lipca 2021 roku na próbie liczącej 1166 osób (w tym: 67,7% metodą CAPI, 21,4% – CATI i 10,9% – CAWI).
CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i  internetowych.
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 45
Struktura społeczna – obraz przed pandemią

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków

nr 47
Ekologia i energetyka w działaniach i opiniach


Komunikaty

Preferencje partyjne w sierpniu
Oceny działalności parlamentu i prezydenta
O rynku mediów w Polsce i koncesji dla TVN24
Nastroje na rynku pracy w drugiej połowie sierpnia
Nastroje społeczne w sierpniu
Stosunek do rządu w drugiej połowie sierpnia
Zaufanie do polityków w sierpniu
Opinie na temat szczepień przeciw COVID-19 i ocena polityki rządu
Korzystanie ze świadczeń i ubezpieczeń zdrowotnych
Postrzeganie telewizyjnych programów informacyjnych i publicystycznych


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

polskich problemów z wodą
preferencji partyjnych we wrześniu
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89