CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
40/2021
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 45
Struktura społeczna – obraz przed pandemią

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków

nr 47
Ekologia i energetyka w działaniach i opiniach


Komunikaty

Preferencje partyjne w drugiej połowie października
Nastroje na rynku pracy w pierwszej połowie października
Stosunki polsko-niemieckie – ocena i postrzegane problemy
Wydatki rodziców na edukację dzieci w roku szkolnym 2021/2022
Jak Polacy radzą sobie z inflacją?
Preferencje partyjne w listopadzie
Polska w Unii Europejskiej
Związki zawodowe w Polsce
Szczepienia przeciw grypie
Oceny działalności parlamentu i prezydenta
Stosunek do rządu w listopadzie
Religijność młodych na tle ogółu społeczeństwa


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

stosunku do szczepień i postrzegania polityki rządu w listopadzie
zaufania do polityków w listopadzie
 
Czy pracodawca powinien mieć dostęp do informacji, którzy pracownicy są zaszczepieni?
W listopadowym badaniu zapytaliśmy respondentów o stosunek do projektowanych nowych rozwiązań umożliwiających pracodawcy weryfikację, którzy pracownicy są zaszczepieni. Nieco ponad połowa badanych uważa, że pracodawca powinien mieć dostęp do takich informacji (52%), a nieco ponad dwie piąte jest odmiennego zdania (42%). Mimo że od września sytuacja epidemiczna zdecydowanie się pogorszyła, opinie na ten temat w tym okresie zmieniły się w relatywnie niewielkim stopniu. Odsetek badanych przyznających pracodawcy prawo do dostępu do takich informacji wzrósł o 3 punkty procentowe, a sprzeciwiających się temu rozwiązaniu prawie się nie zmienił (spadek o 1 punkt).
Rysunek 1
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (379) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.
Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod:
– wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI),
– wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS,
– samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.
We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 4 do 14 listopada 2021 roku na próbie liczącej 1100 osób (w tym: 56,1% metodą CAPI, 29,8% – CATI i 14,1% – CAWI).
CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i  internetowych.
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 45
Struktura społeczna – obraz przed pandemią

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków

nr 47
Ekologia i energetyka w działaniach i opiniach


Komunikaty

Preferencje partyjne w drugiej połowie października
Nastroje na rynku pracy w pierwszej połowie października
Stosunki polsko-niemieckie – ocena i postrzegane problemy
Wydatki rodziców na edukację dzieci w roku szkolnym 2021/2022
Jak Polacy radzą sobie z inflacją?
Preferencje partyjne w listopadzie
Polska w Unii Europejskiej
Związki zawodowe w Polsce
Szczepienia przeciw grypie
Oceny działalności parlamentu i prezydenta
Stosunek do rządu w listopadzie
Religijność młodych na tle ogółu społeczeństwa


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

stosunku do szczepień i postrzegania polityki rządu w listopadzie
zaufania do polityków w listopadzie
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89