CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
14/2022
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków

nr 47
Ekologia i energetyka w działaniach i opiniach

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021


Komunikaty

Polacy o altruizmie przed falą migracji z Ukrainy
Zaufanie do polityków w marcu
Koronawirus – obawy i ocena polityki rządu
Nastroje na rynku pracy w pierwszej dekadzie marca
Stosunek do rządu w marcu
Od czego zależy bezpieczeństwo kraju?
Dwudziesta piąta rocznica Konstytucji RP
Oceny działalności instytucji publicznych
Scena polityczna na wiosnę 2022 – alternatywy wyborcze i elektoraty negatywne
Preferencje partyjne w kwietniu
Wielki Post i Wielkanoc 2022
Polacy o wsparciu dla walczącej Ukrainy
Oceny działalności parlamentu i prezydenta


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

zaufania do polityków w kwietniu
stosunków polsko-amerykańskich
 
Wyjątkowe wydanie newslettera CBOS w języku polskim i ukraińskim – zachęcamy Państwa do przekazywania go dalej, zwłaszcza przyjaciołom z Ukrainy.
UkraińskiВиняткове видання бюлетеня CBOS (Centrum Badania Opinii Społecznej – Центр дослідження суспільної думки) польською та українською мовами – заохочуємо поширювати передусім серед своїх друзів з України.
 
Jak Polacy pomagają uchodźcom z Ukrainy?
Niemal dwie trzecie badanych przyznaje (63%), że oni sami lub inne osoby z ich gospodarstwa domowego pomagają uchodźcom z Ukrainy. Najczęściej jest to pomoc materialna i finansowa. Trzy czwarte ankietowanych, którzy zadeklarowali, że ich gospodarstwo domowe pomaga uchodźcom, mówi o przekazywaniu rzeczy (75%), takich jak ubrania, artykuły higieniczne czy żywność, a około sześciu na dziesięciu – o przekazywaniu pieniędzy (59%). Inne formy pomocy oparte na bezpośrednim zaangażowaniu są mniej rozpowszechnione. Zaliczają się do nich: organizacja zbiórek i innych akcji pomocowych (12%), asystowanie w załatwianiu różnych spraw, np. w urzędzie, przychodni, szkole (10%), udostępnienie uchodźcom domu lub mieszkania (8%), przygotowywanie posiłków (6%), praca w charakterze wolontariusza w punkcie recepcyjnym, pobytowym (6%) i przewożenie ludzi z granicy polsko-ukraińskiej (3%).
 
Як поляки допомагають біженцям з України?
Ukraiński Майже дві третини респондентів (63%) відповіло, що особисто допомагає біженцям з України або хтось з членів їхнього домогосподарства. Найчастіше це матеріальна та фінансова допомога. Три чверті респондентів, що задекларувала допомогу біженцям, дарують речі (75%), а саме одяг, засоби гігієни чи продукти харчування, і близько шести осіб із десяти жертвують гроші (59%). Інші форми допомоги, що передбачають безпосередню участь, менш поширені. Серед них: організація фінансових збірок та подібні акції (12%), допомога в залагодженні справ в органах місцевого самоврядування, поліклініках, школах (10%), надання біженцям житла або квартири (8%), приготування їжі (6%), волонтерство у пункті прийому та перебування біженців (6%), перевезення людей з польсько-українського кордону (3%).
Rysunek 1
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
UkraińskiБільше на цю тему незабаром у наступному повідомленні.
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (384) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI); wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS; samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 28 marca do 7 kwietnia 2022 roku na próbie liczącej 1030 osób (w tym: 54,8% metodą CAPI, 28,3% – CATI i 16,9% – CAWI). CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.
UkraińskiДослідження «Актуальні проблеми та події» (384) проводилося методом «mixed-mode» на репрезентативній іменній вибірці повнолітніх польських мешканців, відібраних із реєстру PESEL.Кожен респондент самостійно обрав один із способів опитування: пряме інтерв'ю за участю інтерв'юера (метод CAPI); телефонне інтерв'ю після контакту з інтерв'юером CBOS (CATI) – респондент отримав контактні дані в листі-повідомленні CBOS; самостійне заповнення онлайн-анкети, доступ до якої був можливий за допомогою логіна та пароля, наданих респонденту в листі-повідомленні від CBOS. У всіх трьох випадках опитування мало однаковий набір питань і структуру. Опитування проводилося з 28 березня по 7 квітня 2022 року на вибірці з 1030 осіб (у тому числі: 54,8% за методом CAPI, 28,3% – CATI та 16,9% – CAWI). CBOS проводить статутні дослідження в рамках вищеописаної процедури з травня 2020 року, подаючи за кожним разом пропорції прямих, телефонних та інтернет-інтерв’ю.
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków

nr 47
Ekologia i energetyka w działaniach i opiniach

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021


Komunikaty

Polacy o altruizmie przed falą migracji z Ukrainy
Zaufanie do polityków w marcu
Koronawirus – obawy i ocena polityki rządu
Nastroje na rynku pracy w pierwszej dekadzie marca
Stosunek do rządu w marcu
Od czego zależy bezpieczeństwo kraju?
Dwudziesta piąta rocznica Konstytucji RP
Oceny działalności instytucji publicznych
Scena polityczna na wiosnę 2022 – alternatywy wyborcze i elektoraty negatywne
Preferencje partyjne w kwietniu
Wielki Post i Wielkanoc 2022
Polacy o wsparciu dla walczącej Ukrainy
Oceny działalności parlamentu i prezydenta


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

zaufania do polityków w kwietniu
stosunków polsko-amerykańskich
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89