CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
29/2022
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 47
Ekologia i energetyka w działaniach i opiniach

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021

nr 49
Młodzież 2021


Komunikaty

Jeszcze raz o kwestiach związanych z obronnością
Ocena polityki rodzinnej rządu i zaspokojenie potrzeb prokreacyjnych Polaków
Dlaczego Polacy odchodzą z Kościoła?
Preferencje partyjne w sierpniu
Sytuacja mieszkaniowa Polaków
Jak Polacy chcieliby mieszkać?
Oceny działalności parlamentu i prezydenta w drugiej połowie sierpnia
Nastroje na rynku pracy w drugiej połowie sierpnia
Stosunek do rządu w drugiej połowie sierpnia
Zaufanie do polityków w drugiej połowie sierpnia
Nastroje społeczne w sierpniu


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

opinii Polaków o wojnie w Ukrainie
problemów energetyki
 
W kogo najbardziej uderzają sankcje nałożone na Rosję?
W sierpniowym badaniu zapytaliśmy Polaków o to, czy zachodnie sankcje nałożone na Rosję w związku z inwazją na Ukrainę są bardziej odczuwalne dla Rosjan czy też dla mieszkańców krajów Unii Europejskiej. Dominowało przekonanie, że sankcje dotykają ich w równym stopniu (38%), niemal co trzeci badany (31%) uważał jednak, że są one bardziej odczuwalne dla mieszkańców państw Unii Europejskiej. Co ciekawe, odpowiedź, wedle której nałożone na Rosję sankcje uderzają głównie w Rosjan – a zatem w tych, w których sankcje były rzeczywiście wymierzone – respondenci wskazywali najrzadziej (22%), jeśli pominąć odpowiedzi „trudno powiedzieć” (9%).
Rysunek 1
Przekonanie, że sankcje nałożone na Rosję są bardziej odczuwalne dla mieszkańców krajów UE, jest ponadprzeciętnie częste wśród badanych w wieku 35–44 lata, mieszkańców wsi oraz osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Spośród grup społeczno-zawodowych wyróżniają się pod tym względem robotnicy wykwalifikowani, gospodynie domowe, respondenci pracujący na własny rachunek oraz robotnicy niewykwalifikowani.
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (388) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI); wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS; samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 14 do 25 sierpnia 2022 roku na próbie liczącej 1043 osoby (w tym: 60,0% metodą CAPI, 23,3% – CATI i 16,7% – CAWI). CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 47
Ekologia i energetyka w działaniach i opiniach

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021

nr 49
Młodzież 2021


Komunikaty

Jeszcze raz o kwestiach związanych z obronnością
Ocena polityki rodzinnej rządu i zaspokojenie potrzeb prokreacyjnych Polaków
Dlaczego Polacy odchodzą z Kościoła?
Preferencje partyjne w sierpniu
Sytuacja mieszkaniowa Polaków
Jak Polacy chcieliby mieszkać?
Oceny działalności parlamentu i prezydenta w drugiej połowie sierpnia
Nastroje na rynku pracy w drugiej połowie sierpnia
Stosunek do rządu w drugiej połowie sierpnia
Zaufanie do polityków w drugiej połowie sierpnia
Nastroje społeczne w sierpniu


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

opinii Polaków o wojnie w Ukrainie
problemów energetyki
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89