CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
3/2023
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021

nr 49
Młodzież 2021

nr 50
Sekularyzacja po polsku


Komunikaty

O epidemii koronawirusa i długotrwałych skutkach przechorowania COVID-19
Oceny roku 2022
Polacy o wojnie na Ukrainie i zaangażowaniu NATO
Polityk roku 2022 w Polsce i na świecie
Polskie szkoły 2022
Postawy prokreacyjne kobiet
Samopoczucie Polaków w roku 2022
Zadowolenie z życia w roku 2022
Roczny bilans nastrojów społecznych
Preferencje partyjne w styczniu
Oceny działalności parlamentu i prezydenta w styczniu
Nastroje społeczne w styczniu
Nastroje na rynku pracy w styczniu
Zaufanie do polityków na początku roku wyborczego


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

wojny na Ukrainie i uchodźców
stosunku do rządu
 
Spadek deklaracji niesienia pomocy uchodźcom z Ukrainy
Od maja 2022 roku około połowa Polaków deklarowała niezmiennie, że oni sami lub członkowie ich gospodarstw domowych dobrowolnie i nieodpłatnie pomagają uchodźcom z Ukrainy. W styczniu mamy do czynienia z wyraźnym przełamaniem tego trendu – udzielanie pomocy ukraińskim uchodźcom deklaruje obecnie dwóch na pięciu badanych (41%), co stanowi aż 11-punktowy spadek w stosunku do grudnia. Jako że zmianie nie towarzyszy zmniejszenie poparcia dla przyjmowania uchodźców, można przypuszczać, że raczej ma ona związek z wysoką inflacją – zmuszającą Polaków do większej oszczędności – niż ze zmianą stosunku do samych Ukraińców.
Rysunek 1
Hipotezę tę potwierdzają zróżnicowania socjodemograficzne w rozkładach odpowiedzi respondentów, które pokazują, że pomocy uchodźcom częściej udzielają osoby lepiej sytuowane, posiadające wyższe dochody per capita, lepiej oceniające swoje warunki materialne, a także z wyższym wykształceniem. Poza tym niezmiennie wyróżniają się pod tym względem praktykujący religijnie kilka razy w tygodniu.
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (393) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI); wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS; samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 9 do 22 stycznia 2023 roku na próbie liczącej 1028 osób (w tym: 59,5% metodą CAPI, 21,8% – CATI i 18,7% – CAWI). CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021

nr 49
Młodzież 2021

nr 50
Sekularyzacja po polsku


Komunikaty

O epidemii koronawirusa i długotrwałych skutkach przechorowania COVID-19
Oceny roku 2022
Polacy o wojnie na Ukrainie i zaangażowaniu NATO
Polityk roku 2022 w Polsce i na świecie
Polskie szkoły 2022
Postawy prokreacyjne kobiet
Samopoczucie Polaków w roku 2022
Zadowolenie z życia w roku 2022
Roczny bilans nastrojów społecznych
Preferencje partyjne w styczniu
Oceny działalności parlamentu i prezydenta w styczniu
Nastroje społeczne w styczniu
Nastroje na rynku pracy w styczniu
Zaufanie do polityków na początku roku wyborczego


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

wojny na Ukrainie i uchodźców
stosunku do rządu
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89