CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
9/2023
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021

nr 49
Młodzież 2021

nr 50
Sekularyzacja po polsku


Komunikaty

Aktywności i doświadczenia Polaków w 2022 roku
Wyjazdy turystyczne Polaków w 2022 roku i plany na rok 2023
Preferencje partyjne w lutym
Oceny działalności parlamentu i prezydenta w lutym
COVID-19 a grypa – czego boimy się bardziej?
Nastroje społeczne w lutym
Zaufanie do polityków w lutym
Stosunek do rządu w lutym
Nastroje na rynku pracy w lutym
Opinie o energetyce wiatrowej


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

wojny na Ukrainie
potencjalnych koalicji wyborczych opozycji
 
Polacy o postawie różnych krajów wobec wojny na Ukrainie
Rocznica wybuchu wojny na Ukrainie stała się okazją do zadania badanym pytania o ocenę dotychczasowej postawy różnych krajów wobec toczącego się konfliktu. Na potrzeby sondażu ograniczyliśmy się do kilku państw, które odgrywały szczególnie istotną rolę we wspieraniu Ukrainy – jak Stany Zjednoczone czy Polska – bądź zajmowały wobec wojny kontrowersyjne stanowisko, jak Niemcy czy Węgry.
Najwięcej ocen pozytywnych zdobyła postawa samej Polski (90%), w dalszej kolejności Stanów Zjednoczonych (82%), a następnie Wielkiej Brytanii (65%) – wszystkie te kraje aktywnie wspierały Ukrainę od pierwszych dni inwazji. W przypadku pozostałych państw oceny krytyczne przeważały nad przychylnymi. Najgorzej ocenione zostały Węgry (54% głosów negatywnych i zaledwie 8% pozytywnych), których opór przeciw sankcjom wymierzonym w Rosję czy przeciw wspieraniu Ukrainy nadwątlił bliskie wcześniej relacje między naszymi krajami. W drugiej kolejności najwięcej ocen krytycznych zdobyły Niemcy (43% wobec 22% pozytywnych), którym wielokrotnie zarzucano niezdecydowanie, powiązania z Rosją czy wspieranie Ukrainy w stopniu nieodpowiadającym ich potencjałowi gospodarczemu. W odniesieniu do dwóch pozostałych krajów naszego zestawienia – Francji i Turcji – oceny negatywne już w mniejszym stopniu przeważały nad pozytywnymi, a w ogólnym rozrachunku dominowały odpowiedzi neutralne – „ani dobrze, ani źle” (32% w przypadku Francji i 31% w przypadku Turcji).
Rysunek 1
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (394) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI); wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS; samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 6 do 19 lutego 2023 roku na próbie liczącej 982 osób (w tym: 58,4% metodą CAPI, 25,9% – CATI i 15,7% – CAWI). CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021

nr 49
Młodzież 2021

nr 50
Sekularyzacja po polsku


Komunikaty

Aktywności i doświadczenia Polaków w 2022 roku
Wyjazdy turystyczne Polaków w 2022 roku i plany na rok 2023
Preferencje partyjne w lutym
Oceny działalności parlamentu i prezydenta w lutym
COVID-19 a grypa – czego boimy się bardziej?
Nastroje społeczne w lutym
Zaufanie do polityków w lutym
Stosunek do rządu w lutym
Nastroje na rynku pracy w lutym
Opinie o energetyce wiatrowej


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

wojny na Ukrainie
potencjalnych koalicji wyborczych opozycji
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89