CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
1/2024
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 50
Sekularyzacja po polsku

nr 51
Polscy wyborcy 2023

nr 52
Polacy w obliczu wojny na Ukrainie


Komunikaty

Opinie Polaków o konflikcie izraelsko-palestyńskim
Opinie o działalności parlamentu i prezydenta
Boże Narodzenie 2023
Nastroje społeczne w grudniu
Grudniowy ranking zaufania do polityków i osób publicznych
Oceny roku 2023
Polityk roku 2023 w Polsce i na świecie
Nastroje na rynku pracy w grudniu 2023 roku
Samopoczucie Polaków w roku 2023
Roczny bilans nastrojów społecznych
Mieszkańcy wsi i polityka


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

zadowolenia z życia
ocen działalności parlamentu i prezydenta
 
Polacy o swoich dochodach
Spośród różnych sfer życia wśród Polaków w ciągu ostatniego roku w największym stopniu wzrosło zadowolenie z własnych dochodów i ogólnej sytuacji finansowej (skądinąd sfery życia ocenianej rokrocznie w wymiarze życiowej satysfakcji najbardziej krytycznie). Deklaracje Polaków korespondują z danymi GUS pokazującymi, że średnie nominalne płace brutto osiągnęły w grudniu 2023 roku najwyższy poziom w historii (ponad 8 tys. zł). W aspekcie dochodów i sfery finansów poziom zadowolenia Polaków wzrósł rok do roku aż o 10 punktów procentowych. Obecnie niemal dwie piąte ankietowanych (39%) deklaruje zadowolenie ze swojego statusu finansowego, podczas gdy w grudniu 2022 tego rodzaju satysfakcja towarzyszyła tylko nieco ponad jednej czwartej badanych (29%). Jednocześnie poziom niezadowolenia spadł o 5 punktów i obecnie jednej piątej dorosłych Polaków (20%) nie cieszy obecny status finansowy.
Do roku 2016 niezadowolenie z poziomu dochodów mniej lub bardziej wyraźnie przewyższało poziom zadowolenia, w największym stopniu w pierwszej dekadzie transformacji ustrojowej (w połowie lat dziewięćdziesiątych oraz około roku 2000). Potem różnica między odsetkami zadowolonych i niezadowolonych ze swojej sytuacji finansowej dość systematycznie się zmniejszała. Od 2016 roku, czyli od objęcia władzy przez Prawo i Sprawiedliwość aż do dziś odsetek zadowolonych przewyższa liczbę niezadowolonych. Jednak zważywszy rysujący się wcześniej trend, trudno byłoby uznać, by był to wyłącznie wynik dokonywanych wówczas transferów socjalnych (choć z pewnością temu przełomowi nie zaszkodziły), należałoby to interpretować raczej jako skutek ogólniejszej tendencji – bogacenia się Polaków. Wskazywałby na to ponadto systematycznie rosnący przez cały ten okres odsetek respondentów „średnio zadowolonych”.
W stosunku do poprzedniego roku odsetek zadowolonych powiększył się zarówno kosztem spadku liczby niezadowolonych, jak i średnio zadowolonych (w obydwu przypadkach spadek o 5 punktów).
Rysunek 1
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (404) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI); wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS; samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 28 listopada do 12 grudnia 2023 roku na próbie liczącej 961 osób (w tym: 56,8% metodą CAPI, 31,1% – CATI i 12,1% – CAWI). CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 50
Sekularyzacja po polsku

nr 51
Polscy wyborcy 2023

nr 52
Polacy w obliczu wojny na Ukrainie


Komunikaty

Opinie Polaków o konflikcie izraelsko-palestyńskim
Opinie o działalności parlamentu i prezydenta
Boże Narodzenie 2023
Nastroje społeczne w grudniu
Grudniowy ranking zaufania do polityków i osób publicznych
Oceny roku 2023
Polityk roku 2023 w Polsce i na świecie
Nastroje na rynku pracy w grudniu 2023 roku
Samopoczucie Polaków w roku 2023
Roczny bilans nastrojów społecznych
Mieszkańcy wsi i polityka


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

zadowolenia z życia
ocen działalności parlamentu i prezydenta
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89