Konferencja:

Wykluczenie cyfrowe na Mazowszu

W dniu 21 listopada 2011 r. w Warszawskim Domu Technika NOT przy ul. T. Czackiego 3/5 odbyła się konferencja podsumowująca projekt "Wykluczenie cyfrowe na Mazowszu".

Projekt jest realizowany między 1 czerwca 2010 r. i 30 listopada 2011 r. przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych przy współpracy Fundacji Centrum Badania Opinii Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Główne cele projektu:

  1. Kompleksowa diagnoza przyczyn i skutków wykluczenia cyfrowego.
  2. Identyfikacja barier adaptacji technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych określających mechanizm wykluczenia cyfrowego.
  3. Identyfikacja zróżnicowania regionalnego w zakresie wykluczenia cyfrowego na Mazowszu.
Na konferencji przedstawiono wyniki badań dotyczących problematyki wykluczenia cyfrowego - jego wymiarów, skali oraz podstawowych wyzwań przed jakimi stoi województwo mazowieckie.

W drugiej części przeprowadzono bardzo ciekawą dyskusję panelową z udziałem Jacka Wojnarowskiego z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Mariusza Boguszewskiego z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Artura Krawczyka ze Stowarzyszenia Miasta w Internecie.

Więcej informacji o projekcie: www.ipiss.com.pl