Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie. 
 

  

 

W trakcie realizacji projektu dwukrotnie prosiliśmy Państwa o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej, aby dokonać oceny trafności zakładanych celów i skuteczności osiągniętych rezultatów.

Wyniki ewaluacji początkowej uzyskaliśmy w styczniu 2012 roku a ewaluacji końcowej w kwietniu 2013 roku.

Zestawienie odpowiedzi w formie graficznej przedstawiamy poniżej.

 

Końcowa ankieta ewaluacyjna

 

Początkowa ankieta ewaluacyjna

1. Czy Pana/Pani zdaniem realizacja Projektu może przyczynić się do osiągnięcia następujących celów:

a) identyfikacji mocnych i słabych stron szkolnictwa zawodowego związanego z przetwórstwem rolno-spożywczym?

N=50

b) identyfikacji szans i barier szkolnictwa zawodowego związanego z przetwórstwem rolno-spożywczym?

N=50

c) projekcji zmian w szkolnictwie zawodowym związanym z przetwórstwem rolno-spożywczym?

N=50

d) wypracowania mechanizmów dostosowujących szkolnictwie zawodowe związane z przetwórstwem rolno-spożywczym do potrzeb rynku pracy?

N=50

2. Proszę wskazać, które z działań zaplanowanych w ramach projektu będzie Pana/Pani zdaniem najbardziej przydatne z punktu widzenia osiągnięcia celu głównego przedsięwzięcia tj.: wzmocnienia atrakcyjności i podniesienia jakości oferty edukacyjnej szkół prowadzących kształcenie zawodowe na potrzeby sektora przetwórstwa rolno-spożywczego w województwie łódzkim?

N=50

3. Która z form upowszechniania projektu jest Pana/Pani zdaniem właściwa i przyczyni się do promocji projektu i jego rezultatów:

a) foldery promocyjno-upowszechniające?

N=50

b) artykuły sponsorowane w prasie?

N=50

c) wysyłka diagnoz/prognoz/rekomendacji?

N=50

d) konferencja upowszechniająca?

N=50

4. Czy jest Pan/Pani lub instytucja, którą Pan/Pani reprezentuje zainteresowana:

a) udziałem w konferencji podsumowującej projekt?

N=50

b) otrzymaniem publikacji przygotowanych na podstawie prac badawczo-analitycznych prowadzonych w ramach projektu?

N=50

 

 

Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego