Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie. 
 

  

 

Maj 2013

Trwają ostatnie prace związane z wysyłką opracowanych publikacji. Pełny komplet czyli trzy książki (Raport, Prognozy i Rekomendacje) otrzymają osoby lub instytucje, które nie uczestniczyły w konferencji a dwie książki (Prognozy i Rekomendacje) uczestnicy konferencji.

Na stronie projektu w zakładce PUBLIKACJE zamieściliśmy również wszystkie książki w wersji elektronicznej. Mogą Państwo pobrać publikacje w plikach pdf.

Wyniki ankiety ewaluacyjnej przeprowadzonej podczas konferencji są dostępne w zakładce ANKIETA EWALUACYJNA.

Wszystkim, którzy uczestniczyli w badaniach, odwiedzali naszą stronę, odbiorcom Biuletynu Badawczego, uczestnikom konferencji serdecznie dziękujemy za prawie dwa lata współpracy.

Kwiecień 2013

Realizacja projektu pomału dobiega końca i czas na podsumowania.

17 kwietnia w GRAND Hotelu w Łodzi odbyła się konferencja na której omówiliśmy rezultaty wypracowane w czasie trwania projektu.

Zaprosiliśmy przedstawicieli władz samorządowych i oświatowych oraz reprezentantów pracodawców z województwa Łódzkiego.

Zebrani wysłuchali przygotowanych prelekcji i wzięli udział w dyskusji. Wszyscy uczestnicy otrzymali książkę - Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu w wersji drukowanej i elektronicznej oraz inne materiały konferencyjne.

Dziękujemy zaproszonym gościom za liczne przybycie i aktywny udział w dyskusji.

Materiały z przedstawionych prezentacji można przejrzeć w zakładce Konferencja.

Na bieżąco prowadzimy ewaluację projektu i sprawozdawczość.

Luty/Marzec 2013

Luty i marzec poświęciliśmy na przygotowanie konferencji podsumowującej realizację projektu.

W samym centrum Łodzi znaleźliśmy salę i serdecznie zapraszamy Państwa 17 kwietnia 2013 roku o godzinie 10.00 do GRAND HOTELU przy ul. Piotrkowskiej 72.

Zaprezentujemy wyniki unikatowych badań przeprowadzonych wśród nauczycieli, uczniów , pracowników nadzoru oświatowego oraz przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej województwa łódzkiego.

Wszyscy uczestnicy otrzymają pierwszą z trzech książek - Raport z badań opracowanych w ramach projektu. Kolejne publikacje czyli Prognozy i Rekomendacje przekażemy zaraz po wydrukowaniu - w maju.

Intensywnie pracujemy nad rozpowszechnianiem informacji o realizowanym projekcie i planowanej konferencji.

Przygotowaliśmy folder informacyjny o publikacjach oraz zaproszenia na konferencję i rozesłaliśmy do władz oświatowych, dyrektorów szkół, samorządów i przedsiębiorców.

18 marca 2013 roku w dodatku Praca Gratka Dziennika Łódzkiego opublikowaliśmy artykuł sponsorowany na temat szkolnictwa zawodowego w kontekście realizowanego projektu.

Na bieżąco prowadzimy ewaluację projektu i sprawozdawczość.

Styczeń 2013

Zakończyliśmy etap redagowania tekstu i projektowania okładki Raportu z badań. Publikacja jest już gotowa do druku.

Prace analityczne w ramach opracowywanych prognoz i rekomendacji trwają i są coraz bardziej zaawansowane.

Przygotowujemy się do opublikowania w łódzkiej prasie artykułu sponsorowanego informującego o projekcie i osiągniętych rezultatach.

Kolejny 11 numer Biuletynu Badawczego został wysłany do naszych odbiorców i zamieszczony na stronie projektu.

Na bieżąco prowadzimy ewaluację projektu i sprawozdawczość.

Grudzień 2012

Krótkie nowości z badań jak co miesiąc opublikowaliśmy w kolejnym numerze Biuletynu Badawczego.

Na bieżąco prowadzimy ewaluację projektu i sprawozdawczość

Pierwsza publikacja czyli Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu jest już prawie zredagowana. Kontynuujemy prace analityczne rozpoczęte w poprzednich miesiącach przy opracowywaniu prognoz i rekomendacji.

W rekomendacjach przedstawimy propozycje działań w obszarach:

 • Dostosowania oferty edukacyjnej szkół zawodowych kształcących na potrzeby sektora przetwórstwa rolno-spożywczego do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy w województwie łódzkim
 • Wdrożenia rozwiązań z zakresu monitorowania rynku pracy w kontekście aktualizowania form i treści kształcenia w szkolnictwie zawodowym w sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego w województwie łódzkim
 • Zwiększenia udziału kobiet w szkolnictwie zawodowym i na rynku pracy w sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego w województwie łódzkim

Listopad 2012

Ku końcowi zmierzają prace redakcyjne nad Raportem z badań przeprowadzonych w ramach Zadania 1 i 2 i projektowe dotyczące okładek do planowanych publikacji.

Na bieżąco prowadzimy ewaluację projektu i sprawozdawczość.

Kolejny numer 9 Biuletynu Badawczego został wysłany do naszych odbiorców i zamieszczony na stronie projektu.

Prace analityczne w ramach opracowywanych prognoz i rekomendacji są kontynuowane.

Poniżej przedstawiamy kolejne dane dotyczące bezrobocia rejestrowanego w urzędach pracy pochodzące z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. Zgodnie z definicją GUS, bezrobotny to osoba w wieku produkcyjnym (18-59 lat w przypadku kobiet oraz 18-64 lata w przypadku mężczyzn), niezatrudniona i niewykonująca innej pracy zarobkowej, ale poszukująca pracy i gotowa do jej podjęcia w pełnym wymiarze czasu pracy.

W 2011 roku najwięcej osób bezrobotnych w województwie łódzkim legitymowało się wykształceniem gimnazjalnym i niższym. Kolejną grupę w w2011 roku stanowiły osoby bezrobotne z wykształceniem zasadniczym zawodowym Najmniej liczną grupą bezrobotnych były osoby z wykształceniem wyższym.

Październik 2012

Ukazał się kolejny numer Biuletynu Badawczego a w nim krótki news z badań jakościowych.

Kontynuujemy prace zmierzające do opracowania prognoz dla 5 podregionów województwa łódzkiego:

 • miasto Łódź
 • podregion łódzki
 • podregion skierniewicki
 • podregion sieradzki
 • podregion piotrkowski
W prognozach analizujemy:
 • najważniejsze kategorie reprezentujące rynek pracy w obszarze przetwórstwa rolno-spożywczego a więc: liczbę pracujących, liczbę bezrobotnych, wielkość popytu na pracę w sektorze, poziom przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń
 • Sytuację na rynku edukacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem liczby uczniów i absolwentów szkół przygotowujących do pracy w zawodach kluczowych dla sektora przetwórstwa rolno-spożywczego
W pakiecie prognoz uwzględniamy zmiany przyszłej sytuacji demograficznej oraz trendy gospodarcze.

Na bieżąco prowadzimy ewaluację projektu i sprawozdawczość.

Poniżej przedstawiamy dane z prognoz dotyczące bezrobocia rejestrowanego w urzędach pracy pochodzące z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego.


W latach 2005-2008 liczba osób pozostających bez pracy uległa redukcji o około 50%, w kolejnych latach obserwujemy tendencję wzrostową z przewagą liczebną bezrobotnych kobiet.

Wrzesień 2012

Od 1 września 2012 roku obowiązuje nowe rozporządzenie minister edukacji narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach. Jest ono częścią zmian w szkolnictwie zawodowym, które dostosowują je do wymagań współczesnego rynku pracy. W nowej podstawie programowej określone są wiedza i umiejętności zawodowe oraz kompetencje personalne i społeczne, które uczeń musi nabyć w procesie kształcenia. Zgodnie z ideą europejskich ram kwalifikacji zostały one opisane jako oczekiwane efekty kształcenia.

Wraz z nowym rokiem szkolnym temat szkolnictwa zawodowego pojawił się na łamach gazet. W Dzienniku Gazecie Prawnej nr 172 z 5 września 2012 roku w artykule Ewy Wesołowskiej pt.: "Rozpoczął się wielki renesans szkół zawodowych i techników" czytamy:
"Zarówno przedstawiciele uczelni wyższych, jak i szkół średnich narzekają, że niż demograficzny spustoszył klasy i sale wykładowe. Są jednak szkoły, które zupełnie tego nie odczuwają - to praktycznie wszystkie technika i duża część zawodówek. O ile w ostatniej dekadzie liczba kształcącej się w nich młodzieży kurczyła się w zastraszającym tempie, to w tym roku mamy do czynienia z pierwszym odbiciem."

Cały tekst

Sierpień 2012

Dobiegają końca prace analityczne nad drugą częścią raportu z Zadania 2. - Diagnoza szkolnictwa zawodowego - szanse i bariery dla rozwoju szkolnictwa zawodowego zintegrowanego z rynkiem pracy w sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego w województwie łódzkim. Analiza strony popytowej rynku pracy.

W kolejnych rozdziałach omawiamy:

 • kondycję i perspektywy rozwoju przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej województwa łódzkiego
 • zatrudnianie nowych pracowników:
  • skala potrzeb
  • sposoby rekrutacji
  • preferencje
  • cechy idealnego pracownika
 • ocenę absolwentów i systemu kształcenia zawodowego
 • współpracę przedsiębiorstw ze szkołami
Krótkie nowości z badań jak co miesiąc opublikowaliśmy w kolejnym 6 numerze Biuletynu Badawczego.

Na bieżąco prowadzimy ewaluację projektu i sprawozdawczość.

Czerwiec/Lipiec 2012

Kontynuujemy rozpowszechnianie krótkich newsów pod nazwą Biuletyn Badawczy. Pragniemy informować naszych odbiorców o wynikach zrealizowanych badań i jednocześnie być z nimi w stałym kontakcie.

Zakończyliśmy prace analityczne i prowadzimy redakcyjne pierwszej części raportu dotyczącej zadania 1 - Analiza strony podażowej rynku pracy w województwie. W czterech rozdziałach omówiono problematykę:

 • doradztwa zawodowego w gimnazjum
 • prestiżu kierunków w branży
 • jakości kształcenia
 • kształcenia ogólnego
 • kształcenia zawodowego
 • egzaminu zawodowego
 • współpracy szkoły z pracodawcami
 • doradztwa zawodowego w szkole zawodowej
 • kwalifikacji i planów absolwentów
Jednocześnie kontynuujemy prace analityczne w pozostałych zadaniach.

Na bieżąco prowadzimy ewaluację projektu i sprawozdawczość

Kwiecień/Maj 2012

Kontynuujemy prace analityczne w ramach czterech zadań:
 1. Analiza strony podażowej rynku pracy w województwie,
 2. Diagnoza szkolnictwa zawodowego - szanse i bariery dla rozwoju szkolnictwa zawodowego zintegrowanego z rynkiem pracy w sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego w województwie łódzkim. Analiza strony popytowej rynku pracy w województwie,
 3. Opracowanie prognoz,
 4. Opracowanie rekomendacji.
W zadaniu pierwszym - zgodnie z harmonogramem - praca badaczy-analityków nad tekstami do raportu jest najbardziej zaawansowana.

Kontynuujemy wybór, redagowanie i rozpowszechnianie krótkich informacji z terenowych badań ilościowych i jakościowych, w postaci bezpłatnego newslettera "Biuletyn Badawczy".

Na bieżąco prowadzimy ewaluację projektu i sprawozdawczość.

Witryna projektu wzbogaca się o nowe treści i funkcjonalności.

Luty/Marzec 2012

Przygotowaliśmy pierwszy numer elektronicznego "Biuletynu Badawczego". Inicjuje on serię newsletterów, które będą zawierać krótkie informacje wybrane z badań realizowanych w ramach projektu. Będziemy go wydawać raz - dwa razy w miesiącu, wysyłając do odbiorców informacji z projektu i jednocześnie umieszczając w zakładce Biuletyn Badawczy w witrynie internetowej.

W lutym zakończyliśmy realizację drugiej części badań jakościowych: wywiady częściowo ustrukturalizowane wśród przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej, działających na terenie województwa łódzkiego. Pora na kodowanie odpowiedzi i przyjrzenie się danym.

W lutym i marcu kontynuujemy rozpoczęte wcześniej prace, gromadzimy dane zastane potrzebne do opracowania rekomendacji i prognoz, dokonujemy wstępnych analiz danych zastanych i empirycznych. Na bieżąco prowadzimy ewaluację projektu i utrzymujemy witrynę internetową.

Styczeń 2012

Pierwszy miesiąc 2012 roku jest równie pracowity jak końcówka minionego roku. Rozpoczęliśmy kolejne badania jakościowe (wywiady częściowo ustrukturalizowane) z przedstawicielami przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej. Nasi ankieterzy docierają zarówno do dużych przedsiębiorstw, jak i niewielkich.

Kontynuujemy gromadzenie danych dotyczących rynku edukacyjnego oraz rynku pracy. Dokonujemy wstępnych analiz zebranych materiałów źródłowych i empirycznych.

Powstał pierwszy kwartalny raport ewaluacyjny, który jednocześnie jest raportem początkowym.

Przedstawiamy ogólne informacje o respondentach naszych terenowych badań ankietowych.

Grudzień 2011

W czwartym miesiącu realizacji projektu zakodowaliśmy i wprowadziliśmy dane z badań przeprowadzonych w szkołach zawodowych dla młodzieży: wśród uczniów ostatnich klas zorientowanych na zawody dla sektora rolno-spożywczego i wśród nauczycieli uczących w owych klasach.

Zarejestrowane podczas FGI dyskusje przedsiębiorców zostały zapisane w formie transkrypcji. Posłużą one w późniejszym czasie do pogłębienia analizy danych, które zbierzemy w styczniu i lutym przyszłego roku podczas terenowego badania z losowo dobraną próbą przedsiębiorców z branży.

Tymczasem zakończyliśmy opracowywanie narzędzi do tego badania: kwestionariusza do częściowo ustrukturalizowanych wywiadów z przedsiębiorcami oraz kart wspomagających badanie. Ponadto skończyliśmy prace nad doborem próby.

W grudniu kontynuujemy prace rozpoczęte w poprzednich miesiącach. Prowadzimy studia literaturowe zgromadzonych pozycji dotyczących sytuacji na rynku pracy i rynku edukacyjnym w województwie łódzkim. Zanalizowane dane zastane posłużą m.in. wskazaniu trendów rozwojowych w pięciu podregionach województwa. Trwa upowszechnianie projektu za pośrednictwem niniejszej witryny i wiadomości, które raz w miesiącu dostarczamy odbiorcom w formie elektronicznej. Na bieżąco prowadzimy ewaluację projektu.

Listopad 2011

Trwają terenowe badania ankietowe. Zadaniem ankieterów jest przeprowadzenie badań sondażowych wśród uczniów ostatnich klas zasadniczych szkół zawodowych i techników, które kształcą na potrzeby sektora rolno-spożywczego. Na pytania ankietowe odpowiadają także wylosowani nauczyciele prowadzący zajęcia w klasach tego samego profilu, co ankietowani uczniowie.

Nauczyciele, w wywiadzie kwestionariuszowym "face to face", wypowiadają się m.in. na temat:

 • oceny jakości kształcenia
 • pożądanego profilu absolwenta
 • kształcenia dualnego: ogólnego i praktycznego
 • współpracy szkół z pracodawcami

Ankieta skierowana do uczniów, realizowana metodą audytoryjną, dotyczy między innymi:

 • motywów wyboru kierunku kształcenia
 • oceny oferty edukacyjnej szkoły
 • planów zawodowych i edukacyjnych

Wyniki badań jakościowych i ilościowych posłużą opracowaniu pogłębionej diagnozy w postaci raportu "Diagnoza szkolnictwa zawodowego - analiza mocnych i słabych stron szkolnictwa zawodowego w sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego w województwie łódzkim".

W tym miesiącu rozpoczęliśmy również działania w ramach Zadania 2 w naszym projekcie: analizy strony popytowej rynku pracy, czyli szans i barier dla rozwoju szkolnictwa zawodowego zintegrowanego z rynkiem pracy w sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego.

Przygotowaliśmy scenariusz, a następnie przeprowadzamy w Łowiczu, Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim zogniskowane wywiady grupowe (FGI) z przedstawicielami przedsiębiorców działających w branży rolno-spożywczej.

Dyskusje dotyczą oceny i przewidywań kondycji branży w województwie łódzkim oraz potrzeb przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania odpowiednich pracowników, m.in. profilu idealnego kandydata do pracy w ich firmie, wizerunku absolwenta ponadgimnazjalnej szkoły zawodowej.

Trwają też prace nad narzędziem do wywiadów częściowo ustrukturalizowanych, które będą przeprowadzane z kolejną grupą przedstawicieli pracodawców z sektora rolno-spożywczego.

Październik 2011

W październiku realizujemy terenowe badania jakościowe i ilościowe, by poznać potencjał szkół zawodowych kształcących dla sektora rolno-spożywczego w Łódzkiem.

Przygotowaliśmy scenariusze i przeprowadziliśmy zogniskowane wywiady grupowe (FGI) z kadrą zarządzającą techników i zasadniczych szkół zawodowych oraz z przedstawicielami nadzoru oświatowego.

Głównym celem dyskusji było opisanie kondycji szkół prowadzących kształcenie w zawodach: określenie potencjału oraz wskazanie obszarów problemowych i szans rozwojowych. Z przeprowadzonych wywiadów przygotowano transkrypcje.

Opracowaliśmy dwa narzędzia badawcze - kwestionariusze ankiet - do badań nauczycieli oraz uczniów ostatnich klas ze szkół zawodowych. Zaczęliśmy badania ankietowe w wylosowanych szkołach.

Rozpoczęliśmy zbieranie danych potrzebnych do opracowania prognoz rozwoju rynku edukacyjnego i rynku pracy w sektorze dla pięciu podregionów województwa. Trwa początkowa ewaluacja projektu.

Wrzesień 2011

Z początkiem września 2011 roku startuje projekt Szkolnictwo zawodowe dla sektora rolno–spożywczego w województwie łódzkim - diagnoza porzeb edukacyjnych.

Biuro projektu rozpoczyna swoją działalność.

Powstaje plakat i koncepcja folderu informacyjnego, rusza portal internetowy projektu.

Rozpoczęto przygotowania do realizacji badań, które mają na celu zdiagnozowanie szkolnictwa zawodowego w województwie łódzkim w zakresie dostosowywania edukacji do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy w sektorze rolno-spożywczym.

W siedzibie Lidera projektu w Łodzi odbyło się szkolenie pt. "Różna płeć - równe szanse. Dyskryminacja, równość płci oraz stereotypy z nią związane". W szkoleniu wzięli udział pracownicy i współpracownicy zespołu projektowego.

 

Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego