RÓWNOŚCIOWA POLITYKA ZATRUDNIENIA SZANSĄ KOBIET NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
 
 
ProjektO projektodawcyKonferencjaAnkietaPromocjaPublikacjeLinkiKontakt
 
 

Założenia
Cele projektu
Działania
Publikacje
Dane GUS

 

PROJEKT

Działania

Zrealizowanie kompleksowych prac badawczych umożliwi uzyskanie szczegółowych danych na temat sytuacji kobiet na rynku pracy województwa mazowieckiego. Kolejne etapy działania to:

 1. Opracowanie szczegółowego zakresu merytorycznych badań ankietowych.

 2. W ramach projektu planowane jest zdiagnozowanie następujących obszarów problemowych:
  • znaczenia sfery zawodowej w życiu kobiet;
  • uwarunkowania dyskryminacji kobiet na rynku pracy na obszarach wiejskich i w miastach
  • ekonomicznych aspektów dyskryminacji kobiet na rynku pracy
  • społecznych aspektów dyskryminacji kobiet na rynku pracy
  • przestrzennego zróżnicowania podaży i popytu na pracę kobiet w województwie mazowieckim
  • aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu kobiet w województwie mazowieckim
  • konfliktów zawodowo-rodzinnych oraz ich wpływu na zjawisko dyskryminacji kobiet na rynku pracy

 3. Przeprowadzenie badań ankietowych, które umożliwią kompleksową analizę empiryczną zjawiska dyskryminacji kobiet na rynku pracy.
 4. Badaniem ankietowym objęta zostanie reprezentatywna próba 3000 kobiet w wieku produkcyjnym, zamieszkałych w województwie mazowieckim na obszarach miejskich i wiejskich, zarówno pracujących, jaki i pozostających bez zatrudnienia. W każdym z sześciu podregionów:

  • ciechanowsko-płockim
  • ostrołęcko-siedleckim
  • radomskim
  • miasta stołecznego Warszawy
  • warszawskim zachodnim
  • warszawskim wschodnim
  zostanie przebadanych 500 kobiet. Przeprowadzane wywiady dotyczyć będą historii zawodowej respondentek, przejawów dyskryminacji społecznej i ekonomicznej na rynku pracy, zjawiska bezrobocia wśród kobiet.

 5. Opracowanie analiz i rekomendacji dla instytucji rynku pracy województwa mazowieckiego.
 6. W oparciu o przeprowadzone badania opracowane zostaną opisowe i statystyczne analizy dotyczące 5 kluczowych zagadnień związanych ze zjawiskiem dyskryminacji kobiet na rynku pracy. Wypracowane zostaną praktyczne rekomendacje dla regionalnej polityki rynku pracy oraz instrumenty pozwalające na ograniczanie zjawiska dyskryminacji kobiet. Z punktu widzenia instytucji rynku pracy są one najistotniejszą częścią projektu, ponieważ na podstawie analizy obecnej sytuacji oraz prognoz zostaną w nich nakreślone propozycje mechanizmów ograniczania zjawiska nierównego traktowania kobiet i mężczyzn w sferze zawodowej

  W rezultacie w ramach działania powstanie 5 raportów z analiz dotyczących ekonomicznych i społecznych aspektów dyskryminacji kobiet na rynku pracy oraz 4 pakiety rekomendacji określające efektywne metody stymulowania zatrudnienia w województwie mazowieckim.

 7. Prowadzenie krótko- i długookresowych prognoz sytuacji kobiet na rynku pracy
 8. Sytuacja na regionalnym rynku pracy ulega ciągłym zmianom i kluczowego znaczenia nabierają precyzyjne przewidywania dotyczące popytu i podaży na pracę kobiet w województwie mazowieckim. Zapewnią to na bieżąco aktualizowane krótko i długoterminowe prognozy dotyczące rynku pracy dla kobiet we wszystkich branżach województwa.

  4 pakiety prognoz obejmą swym zakresem najważniejsze wielkości charakteryzujące rynek pracy takie jak: skala bezrobocia i zatrudnienia wśród kobiet, liczba ludności wg płci z uwzględnieniem struktury wieku, wykształcenia oraz innych czynników kształtujących i warunkujących rynek pracy itd. Przygotowane prognozy będą miały długi horyzont czasowy, dzięki czemu umożliwią planowanie długofalowych działań związanych z polityką zatrudnienia kobiet, w szczególności związanych ze zwiększeniem udziału kobiet w zawodach, w których są niedoreprezentowane.

  Cennym elementem prognoz będzie ich szczegółowość - dane będą prezentowane na szczeblu powiatowym oraz wojewódzkim, a zatem otrzymane informacje będą miały charakter lokalny. Dzięki temu, uzyskamy rzetelną podstawę do planowania działań instytucji na szczeblu zarówno wojewódzkim, jak i powiatowym.

  Sposób przeprowadzenia analizy umożliwi odrębne zdiagnozowanie zjawisk na obszarach miejskich i wiejskich, co pozwoli na przedstawienie osobnych rekomendacji dla obszarów wiejskich w celu wyrównania szans kobiet zamieszkałych na tych terenach

 9. Opublikowanie wyników badań.
 10. Przeprowadzone w ramach projektu analizy, prognozy i rekomendacje zostaną opublikowane i rozpowszechnione w formie raportów. Zapewnimy dostępność wyników poprzez wysoki nakład , a dzięki wizualizacji będą one bardziej przystępne dla adresatów wsparcia.

 11. Upowszechnianie wyników prac badawczych i promocja projektu
 12. Akcje informacyjne - ogłoszenia w prasie oraz plakat o projekcie - to elementy kampanii promującej przedsięwzięcie badawcze. Upowszechnienie wyników jest bardzo ważnym elementem projektu.

  Do instytucji rynku pracy w województwie mazowieckim zostaną wysłane raporty zawierające:

  • analizy,
  • prognozy,
  • rekomendacje.

  Dodatkowo, instytucje rynku pracy otrzymają poradniki:

  • dla kadry zarządzającej - w których zawarte zostaną wskazówki dotyczące skutecznego promowania równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy oraz mechanizmów przeciwdziałania zjawisku dyskryminacji kobiet na rynku pracy,
  • dla kobiet - w których przedstawione zostaną podstawy prawne funkcjonowania kobiet i mężczyzn oraz sposoby obrony przed rażącymi przejawami dyskryminacji na rynku pracy.

  Akcja informacyjna będzie prowadzona również za pomocą portalu internetowego, na którym zamieścimy aktualne wyniki prac badawczych.

  Bieżące wsparcie merytoryczne dla instytucji rynku pracy zrealizujemy dzięki e-konsultacjom. Pracownicy urzędów będą mogli zadawać pytania dotyczące tematyki projektu. Odpowiedzi udzielą eksperci specjalizujący się w zagadnieniach związanych ze zjawiskiem dyskryminacji kobiet na rynku pracy.

  Końcowe rezultaty projektu zostaną omówione na listopadowej konferencji, którą zorganizujemy dla instytucji rynku pracy

 13. Sprawozdawczość, monitoring i ewaluacja projektu
 14. W ramach realizacji projektu prowadzony będzie kompleksowy proces ewaluacji w oparciu o ankiety ewaluacyjne. Na stronie www.kobiety.mazowsze.efs.cbos.pl pracownicy instytucji rynku pracy będą wypełniali krótkie anonimowe ankiety. Umożliwi to bieżącą ocenę trafności i efektywności realizowanego projektu oraz zapoczątkuje proces monitorowania rezultatów miękkich projektu. Ewaluacja obejmie również portal internetowy i umożliwi ocenę mechanizmu e-konsultacji.

   

 
 Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego