Prezentacja i omówienie wyników końcowego badania ewaluacyjnego


W rezultacie realizacji końcowego badania ewaluacyjnego w projekcie „Zarządzanie wiekiem i przeciwdziałanie dyskryminacji zawodowej osób po 45 roku życia odpowiedzią na problem starzenia się zasobów ludzkich województwa lubelskiego” uzyskano:

  • 73 ankiety wypełnione przez uczestników konferencji upowszechniającej rezultaty projektu (96% wszystkich ankiet);
  • 3 ankiety wypełnione przez osoby odwiedzające portal projektu http://45plus.lubelskie.efs-cbos.pl/
    (4% wszystkich ankiet).

Łącznie w końcowym badaniu ewaluacyjnym wzięło udział 76 respondentów. Tylko 3 ankiety pozyskane za pośrednictwem witryny internetowej projektu to prawdopodobnie wynik wysokiej frekwencji na konferencji upowszechniającej – zdecydowana większość uczestników dokonała oceny projektu w trakcie w/w spotkania. Struktura prezentacji wyników badania odpowiada układowi pytań zawartych w końcowej ankiecie ewaluacyjnej.1. Proszę o wybranie rodzaju instytucji, w której Pan/Pani pracuje.
2. Czy Pana/Pani zdaniem działania zrealizowane w ramach projektu były adekwatne do potrzeb instytucji rynku pracy województwa lubelskiego?
3. Czy Pana/Pani zdaniem działania zrealizowane w ramach projektu odpowiadały na problemy osób
powyżej 45 roku życia na regionalnym rynku pracy?
4. Czy Pana/Pani zdaniem realizacja projektu przyczyniła się/przyczyni się do zwiększenia świadomości w zakresie społecznych i ekonomicznych aspektów dyskryminacji osób powyżej 45 roku życia na rynku pracy wśród:


a.  pracowników instytucji rynku pracy?
b.  kadry zarządzającej przedsiębiorstw?
c.  osób powyżej 45 roku życia?

5. Czy Pana/Pani zdaniem realizacja projektu przyczyniła się/przyczyni się do zwiększenia wiedzy na temat sposobów skutecznego przeciwdziałania dyskryminacji osób w wieku niemobilnym oraz strategii zarządzania wiekiem wśród:


a. pracowników instytucji rynku pracy?
b. kadry zarządzającej przedsiębiorstw?
c. osób powyżej 45 roku życia?

6. Jak Pan/Pani ocenia efekty prac zespołu Powiatowych Animatorów Społecznych?

7. Jak Pan/Pani ocenia przebieg i efekty konferencji upowszechniającej rezultaty projektu?

8. Proszę wskazać, z którymi kanałami/narzędziami promocji i upowszechniania projektu miał/a Pan/Pani styczność?

6)      Jak Pan/Pani ocenia przebieg i efekty konferencji upowszechniającej rezultaty projektu?

 
Człowiek - najlepsza inwestycja