Założenia

Starzenie się społeczeństwa, a w związku z tym starzenie się zasobów ludzkich, jest nieuniknione. Jego skutki będą coraz bardziej odczuwalne dla rynku pracy. Województwo lubelskie nie jest wolne od tego zjawiska. Proces starzenia się społeczeństwa i jednocześnie niewielka aktywność zawodowa w grupie osób powyżej 45 roku życia stanowią jeden z głównych problemów, a zarazem wyzwań stojących przed rynkiem pracy w województwie lubelskim. O konieczności podjęcia działań w celu utrzymania tych osób na rynku pracy świadczą niepokojące wartości prognoz demograficznych.

W województwie lubelskim indeks starości, czyli stosunek liczby ludności w wieku poprodukcyjnym do liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym, rośnie z 0,68 w 2002 roku do 1,33 w 2020 roku. Niekorzystnie będzie się również kształtować współczynnik starości w województwie lubelskim. W 2008 roku liczba mieszkańców powyżej 45 roku życia stanowiła ponad połowę wszystkich mieszkańców. Groźny wydaje się również fakt, iż zaledwie 1/3 mieszkańców po 45 roku życia decyduje się aktywnie uczestniczyć w rynku pracy. W 2007 roku aktywni zawodowo po 50 roku życia stanowili zaledwie 35%. Osoby po 45 roku życia coraz częściej decydują się na odejście na emeryturę niż na dalszą pracę.

Spowodowane może być to tym, iż osoby starsze postrzegane są w pracy jako osoby mało mobilne, mniej wydajne, jako osoby zabierające miejsca pracy młodym ludziom. Dlatego tak ważne jest by podjąć działania zmierzające do zmniejszenia dyskryminacji osób powyżej 45 roku życia jako pracowników oraz dążących do utrzymania ich na rynku pracy i zwiększenia ich aktywności zawodowej. Działania takie założyła sobie Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej realizując powyższy projekt.

Projekt skierowany jest do instytucji rynku pracy, czyli publicznych służb zatrudnienia, agencji pracy, instytucji szkoleniowych, fundacji obejmujących swą działalnością rynek pracy oraz do organizacji pracodawców i pracowników, które działają na terenie województwa lubelskiego.

 

Cele

 

Głównym celem projektu „Zarządzanie wiekiem i przeciwdziałanie dyskryminacji zawodowej osób po 45. roku życia odpowiedzią na problem starzenia się zasobów ludzkich województwa lubelskiego” jest dostarczenie instytucjom rynku pracy województwa lubelskiego do 31.03.2011 roku kompleksowych analiz, prognoz i rekomendacji, umożliwiających przeciwdziałanie dyskryminacji osób po 45 roku życia na rynku pracy, poprzez zwiększenie efektywności strategii zarządzania wiekiem, stosowanych w firmach oraz instytucjach woj. lubelskiego.

Cel ten zostanie zrealizowany poprzez cele szczegółowe:
1. Dogłębne zdiagnozowanie poziomu dyskryminacji i dokonanie kompleksowych prognoz sytuacji osób po 45 roku na lubelskim rynku pracy
2. Zarekomendowanie instytucjom lubelskiego rynku pracy pakietu możliwych do wdrożenia działań i skutecznych narzędzi, zmierzających do przeciwdziałania dyskryminacji osób w wieku niemobilnym, m.in. poprzez opracowywanie, wdrażanie i upowszechnianie strategii zarządzania wiekiem w firmach i instytucjach lubelskiego rynku pracy
3. Zwiększenie wśród firm i instytucji rynku pracy wiedzy na temat problemu dyskryminacji osób po 45 roku życia oraz świadomości potencjalnych korzyści z przeciwdziałania dyskryminacji osób w tej grupie wiekowej.

 

Działania

 

1.Przeprowadzenie prac badawczych dotyczących dyskryminacji zawodowej osób w wieku niemobilnym w województwie lubelskim

Zrealizowanie kompleksowych prac badawczych umożliwi uzyskanie szczegółowych danych na temat poziomu dyskryminacji osób w wieku powyżej 45 roku życia, z uwzględnieniem kontekstu zarządzania wiekiem w firmach i instytucjach rynku pracy województwa lubelskiego.

Badania będą prowadzone w dwóch etapach:
I.Szczegółowe opracowanie merytorycznego zakresu badań ankietowych
II.Przeprowadzenie socjologicznych badań ankietowych, które umożliwią analizę empiryczną problemu dyskryminacji osób w wieku niemobilnym na rynku pracy. Będą to:

  • badanie  na próbie 2000 osób, które ukończyły 45 lat
  • badanie wśród kadry zarządzającej 500 małych i średnich przedsiębiorstw


2.Opracowanie analiz i rekomendacji dla instytucji rynku pracy województwa lubelskiego

W oparciu o wyniki przeprowadzonych badań, opracowane zostaną opisowe i statystyczne analizy, dotyczące kluczowych zagadnień związanych z problemem dyskryminacji osób w wieku niemobilnym na rynku pracy.

Na tej samej podstawie wypracowane zostaną praktyczne rekomendacje dla regionalnej polityki rynku pracy. Będą one dotyczyły opracowywania i wdrażania strategii zarządzania wiekiem oraz upowszechniania stosowania tych strategii w firmach i instytucjach, z uwzględnieniem przeciwdziałania dyskryminacji zawodowej osób w wieku niemobilnym.

Rekomendacje zostaną tak opracowane, aby z jednej strony wykorzystywały najnowszy dorobek naukowy, a z drugiej – by mogły być bezpośrednio stosowane w praktyce przez publiczne służby zatrudnienia i instytucje województwa lubelskiego. To najistotniejsza część  projektu, ponieważ zostaną w nich nakreślone propozycje mechanizmów ograniczania dyskryminacji osób po 45 roku życia w sferze zawodowej w kontekście strategii zarządzania wiekiem w firmach i instytucjach.

3.Prowadzenie krótko- i długookresowych prognoz sytuacji osób w wieku niemobilnym na rynku pracy

W kontekście szybko zmieniającej się sytuacji na regionalnym rynku pracy, ogromnego znaczenia nabierają precyzyjne prognozy dotyczące popytu i podaży na pracę osób w wieku powyżej 45 lat w województwie lubelskim.

Opracowane 4 pakiety prognoz obejmą swym zakresem najważniejsze wielkości charakteryzujące rynek pracy – takie jak skala bezrobocia i zatrudnienia wśród osób powyżej 45 roku życia, z uwzględnieniem struktury płci, wykształcenia i innych czynników kształtujących rynek pracy – oraz wielkości związane ze zmianami demograficznymi, m. in. stosunek liczby osób w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym, stosunek liczby osób w wieku mobilnym i niemobilnym.

Prognozy długookresowe umożliwią planowanie długofalowych działań związanych z polityką zatrudnienia osób powyżej 45 roku życia.
Sposób przeprowadzenia analiz umożliwi przedstawienie osobnych rekomendacji dla obszarów miejskich i wiejskich oraz  osobnych rekomendacji dla kobiet i mężczyzn.  

Ważną cechą prognoz jest ich szczegółowość - dane zaprezentowane zostaną na poziomie powiatowym oraz wojewódzkim, będą zatem miały charakter lokalny. Dzięki temu będą stanowić podstawę do planowania działań instytucji na powyższych szczeblach.

4.Opublikowanie wyników badań

Przeprowadzone w ramach projektu analizy, prognozy i rekomendacje, zostaną opublikowane i rozpowszechnione w formie bezpłatnych raportów. Wysoki nakład zapewni adresatom wsparcia dostępność wyników projektu, a wizualizacja otrzymanych wyników spowoduje większą ich przystępność.

5.Upowszechnianie wyników prac badawczych i promocja projektu

W ramach promocji projektu przeprowadzone zostaną akcje informacyjne w prasie oraz wydrukowane zostaną plakaty informujące o realizacji projektu.

Ważny element projektu stanowi szerokie upowszechnienie wyników prac badawczych.
Do instytucji rynku pracy woj. lubelskiego będą dostarczone bezpłatne raporty zawierające 6 analiz, 4 prognozy oraz 4 rekomendacje.

Akcję informacyjną wesprze działanie portalu internetowego, na którym na bieżąco zamieszczane będą wyniki prac badawczych.

Dodatkowo, do instytucji rynku pracy trafią poradniki:
dla kadry zarządzającej przedsiębiorstwami, w których zawarte zostaną wskazówki dotyczące wspomagania mechanizmów przeciwdziałania dyskryminacji zawodowej osób w wieku niemobilnym, poprzez opracowywanie i wdrażanie efektywnych strategii zarządzania wiekiem w firmach i instytucjach;
dla osób powyżej 45 roku życia, w których przedstawione zostaną podstawy prawne z zakresu prawa pracy oraz sposoby obrony przed przejawami dyskryminacji na rynku pracy.

Poradniki bezpłatnie otrzymają osoby zainteresowane we wszystkich instytucjach objętych wsparciem oraz po zgłoszeniu za pomocą portalu projektu. Zakłada się również przekazanie poradników dla kadry zarządzającej organizacjom przedsiębiorców, w celu ich efektywnej dalszej dystrybucji.

Instytucje rynku pracy będą ponadto otrzymywały bieżące wsparcie merytoryczne w drodze e–konsultacji na portalu internetowym. Dzięki e-konsultacjom możliwe będzie zadawanie pytań związanych z tematyką projektu. Na pytania odpowiedzą eksperci specjalizujący się w zagadnieniach związanych z dyskryminacją osób w wieku niemobilnym na rynku pracy oraz strategiami zarządzania zasobami ludzkimi, w tym zarządzania wiekiem.

Na zakończenie zorganizowana zostanie konferencja dla instytucji rynku pracy, upowszechniająca rezultaty projektu.

6.Utworzenie zespołu Powiatowych Animatorów Społecznych

Za utworzenie zespołu odpowiedzialny będzie Koordynator Powiatowych Animatorów Społecznych, który zajmie się rekrutacją animatorów i szkoleniem,  podczas którego zapozna ich ze specyfiką pracy animatora. W każdym powiecie będzie działał jeden animator.

Wyniki pracy zespołu przedstawione zostaną na konferencji.

Do zadań Powiatowych Animatorów Społecznych będzie należało:
Upowszechnianie projektu w poszczególnych gminach powiatu poprzez rozklejanie plakatów i ulotek
Rozpowszechnianie podręczników dla osób po 45 roku życia wśród instytucji rynku pracy i przedsiębiorstw woj.
Zbieranie ofert pracy z firm mających siedziby w granicach  powiatu. Oferty mają być  przeznaczone dla osób po 45 roku życia
Przygotowanie graficzne oferty pracy
Dostarczenie ofert do PUP
Rozpowszechnienie ofert pracy we wszystkich gminach powiatu (poprzez znalezienie lokalizacji ich zamieszczenia, np. w centrach kształcenia ustawicznego, ośrodkach kultury, sklepach, plebaniach)
Koordynator umieści wszystkie oferty pracy na portalu projektu.

7.Monitoring i ewaluacja projektu

W ramach realizacji projektu prowadzony będzie kompleksowy proces ewaluacji.

Jednym z jej elementów będzie krótka ankieta skierowana do instytucji rynku pracy województwa lubelskiego. Umożliwi ona dokonanie oceny, na ile trafny i efektywny jest realizowany przez nas projekt oraz zapoczątkuje proces monitorowania rezultatów miękkich projektu.

Wspomniana ankieta będzie miała charakter anonimowy i można ją będzie wypełnić klikając na zakładkę: ankieta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Człowiek - najlepsza inwestycja