45 plus lubelskie


Miło nam powitać Państwa na oficjalnej stronie projektu „Zarządzanie wiekiem i przeciwdziałanie dyskryminacji zawodowej osób po 45. roku życia odpowiedzią na problem starzenia się zasobów ludzkich województwa lubelskiego” realizowanego przez Fundację Centrum Badania Opinii Społecznej w okresie od stycznia 2010 roku do końca marca 2011 roku.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”).

Projekt skierowany jest do instytucji rynku pracy, czyli publicznych służb zatrudnienia, agencji pracy, instytucji szkoleniowych, fundacji obejmujących swą działalnością rynek pracy oraz do organizacji pracodawców i pracowników, które działają na terenie województwa lubelskiego.

Strona powstała jako platforma informacyjna upowszechniająca sam projekt, jego realizację oraz rezultaty. Na stronie znajdą Państwo aktualne informacje o projekcie i projektodawcy. Pod hasłem Ankieta znajdą Państwo kwestionariusz końcowej ankiety ewaluacyjnej. Ankieta jest anonimowa. Jej wypełnienie przyczyni się do dokonania oceny, na ile osiągnięte zostały zakładane cele  oraz oceny rezultatów projektu.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
Człowiek - najlepsza inwestycja