Elementem prowadzonej w ramach projektu kampanii informacyjnej jest udzielanie wsparcia merytorycznego w drodze e-konsultacji.

Zadaj ekspertom swoje własne pytanie >> Formularz online <<


1. Dzień dobry, chciałem się dowiedzieć czego będzie dotyczył poradnik dla osób powyżej 45 roku życia?

Witam,
w poradniku zostaną opisane m.in. rozwiązania, które można zastosować w odniesieniu do osób powyżej 45 roku życia - w celu udzielenia im wsparcia na rynku pracy. Przykładowo omówione zostanie wykorzystanie potencjału starszych pracowników firmy - oparte na idei mentoringu oraz rozmaite formy pracy w niepełnym wymiarze godzin (np. telepraca) stanowiące ciekawą alternatywę dla osób powyżej 45 roku życia. Ponadto w poradniku zostanie również zamieszczony wykaz instytucji, u których osoby dyskryminowane ze względu na wiek mogą szukać pomocy (np. mediacyjnej, prawnej albo psychologicznej).

2. Co oznacza termin "osoby w wieku niemobilnym?"

Wg definicji Głównego Urzędu Statystycznego osoby w wieku niemobilnym to osoby w wieku od 45 do 59 roku życia (w przypadku kobiet) i osoby od 45 do 64 roku życia (w przypadku mężczyzn). Często przyjmuje się, że osoby w wieku niemobilnym to osoby, które nie są skłonne do zmiany miejsca zatrudnienia czy podnoszenia swoich kwalifikacji. Powyższe stwierdzenie ma jednak charakter mocno wartościujący i nie należy go traktować jako powszechnie obowiązującego.

3. Czym są rekomendacje dotyczące zwiększenia aktywności zawodowej osób po 45 roku życia?

Rekomendacje to opracowania naukowe składające się z części teoretycznej - przygotowanej na podstawie analizy danych zastanych oraz części empirycznej - przygotowanej na podstawie analizy wyników badań przeprowadzonych w ramach projektu. Podstawową wartością rekomendacji jest ich aplikacyjny charakter. Oznacza to, że w ich treści sformułowane zostaną konkretne rozwiązania odnośnie określonych obszarów problemowych.
Wspomniany pakiet rekomendacji będzie zatem zawierał analizy oraz rozwiązania dotyczące m.in. samozatrudnienia oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego jako jednych z metod zwiększenia aktywności zawodowej w rozpatrywanej grupie wiekowej. Ponadto w rekomendacjach znajdzie się również omówienie roli kształcenia ustawicznego jako efektywnej formy zwiększania aktywności zawodowej osób po 45. roku życia.

4. W jaki sposób rekomendacje mogą pomóc na rynku pracy osobom w wieku powyżej 45 lat?


Jednym z celów szczegółowych projektu jest  „zarekomendowanie instytucjom lubelskiego rynku pracy pakietu możliwych do wdrożenia działań i skutecznych narzędzi zmierzających do przeciwdziałania dyskryminacji osób w wieku niemobilnym, między innymi poprzez opracowywanie, wdrażanie i upowszechnianie strategii zarządzania wiekiem w firmach i instytucjach lubelskiego rynku pracy”
Z punktu wiedzenia instytucji rynku pracy, rekomendacje stanowią najważniejszy element realizacji projektu, gdyż zostaną w nich sformułowane propozycje mechanizmów ograniczania dyskryminacji osób po 45 roku życia w sferze zawodowej (zarówno w instytucjach publicznych, jak i prywatnych przedsiębiorstwach).
Zgodnie z założeniami projektu, rekomendacje mają z jednej strony wykorzystywać najnowszy dorobek naukowy (teoretyczny i empiryczny), a z drugiej mają mieć jak największe znaczenie aplikacyjne w województwie lubelskim – tzn. rekomendację będą uwzględniać specyfikę rynku pracy
i sytuację społeczno-ekonomiczną województwa lubelskiego. Należy mieć na uwadze fakt, iż teoretyczne sformułowanie rekomendacji stanowi tylko wstępny etap procesu ograniczania dyskryminacji zawodowej osób powyżej 45 roku życia. Realna poprawa sytuacji osób w wieku niemobilnym na rynku pracy zależy wyłącznie od stopnia i zasięgu wdrożenia poszczególnych rozwiązań/instrumentów zaproponowanych w rekomendacjach.

5. Dlaczego projekt zajmuje się osobami w wieku niemobilnym? Czy dyskryminacja osób w tym wieku na rynku pracy to realny problem województwa lubelskiego?

Problematyka sytuacji osób w wieku niemobilnym (dla mężczyzn 45-64 lata, dla kobiet 45-59 lat) stanowi obecnie jedno z najważniejszych zagadnień w obszarze rynku pracy w Polsce. Wiąże się to
z procesem starzenia się społeczeństwa – w efekcie którego starzeją się również dostępne zasoby siły roboczej (jak wskazują prognozy GUS – tendencja ta w najbliższych latach ulegnie nasileniu). Jednocześnie wiele osób powyżej 45 roku życia odznacza się niską aktywnością zawodową i często rezygnuje z możliwości  kontynuowania kariery zawodowej. Wpływ na tak wczesne „wychodzenie”
z rynku pracy ma z pewnością zjawisko dyskryminacji osób powyżej 45 roku życia, którego występowanie zostało potwierdzone wynikami badań – prowadzonych zarówno w skali całego kraju, jak i poszczególnych województw. Starsi pracownicy są często postrzegani w sposób stereotypowy – jako gorzej wykształceni, zmęczeni pracą („wypaleni zawodowo”) oraz mniej innowacyjni i wydajni – w porównaniu do młodszych kolegów. O znaczeniu tego problemu w odniesieniu do województwa lubelskiego świadczy fakt, że wg danych ZUS w roku 2008 aż 25% kobiet i 30% mężczyzn, którzy pobierali emeryturę – stanowili mieszkańcy województwa w wieku niemobilnym. W perspektywie dalszego utrzymywania się praktyk dyskryminacyjnych oraz niekorzystnych zmian demograficznych
w odniesieniu do lubelskiego rynku pracy (potwierdzonych wspomnianymi badaniami GUS) – dyskryminacja osób starszych oraz jej przeciwdziałanie (rozumiane m.in. jako wdrażanie strategii zarządzania wiekiem) nabiera szczególnego znaczenia w przypadku Lubelszczyzny.
 
Człowiek - najlepsza inwestycja