Ankieta ewaluacyjna

  • 1. Proszę o wybranie rodzaju instytucji, w której Pan/Pani pracuje
  • calendar
  • 2. Czy Pana/Pani zdaniem zjawisko dyskryminacji zawodowej pracowników ze względu na wiek stanowi problem?
  • 3. Jakie są Pana/Pani zdaniem główne przyczyny dyskryminacji zawodowej osób powyżej 45 roku życia (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)?

  • 4. Czy Pana/ Pani zdaniem w przedsiębiorstwach i instytucjach funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego stosowane są strategie zarządzania wiekiem lub inne programy wspierające starszych pracowników?
  • 5. Czy Pana/ Pani zdaniem instytucje rynku pracy w województwie lubelskim wdrażają obecnie skuteczne, systemowe działania mające na celu przeciwdziałanie dyskryminacji, utrzymanie na rynku pracy i aktywizację zawodową osób powyżej 45 roku życia
  • 6. Czy instytucjom rynku pracy województwa lubelskiego potrzebne jest zewnętrzne wsparcie merytoryczne w zakresie metod przeciwdziałania dyskryminacji zawodowej osób powyżej 45 roku życia?
  • 7. Które z wymienionych poniżej obszarów problemowych, wymagają Pana/Pani zdaniem najbardziej szczegółowego zdiagnozowania w trakcie prac badawczych, zaplanowanych w ramach projektu?
  • 8. Które z zaplanowanych w projekcie działań dostarczy Pana/Pani zdaniem najwięcej przydatnych danych/praktycznych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji zawodowej osób powyżej 45 roku życia?
  • 9. Czy Pana/Pani zdaniem potrzebne jest przeprowadzenie badań diagnozujących zjawisko dyskryminacji zawodowej osób powyżej 45 roku życia na rynku pracy województwa lubelskiego?
Człowiek - najlepsza inwestycja