UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.Rozumiem

PUBLIKACJE

Religijność Polaków ostatnich dziesięcioleciach
Kafelek tematyczny do publikacji
Co miesiąc pytamy Polaków o ich stosunek do wiary i częstość udziału w praktykach religijnych. Brzmienie tych pytań nie zmienia się od prawie 30 lat. Najczęściej służą one jako wskaźnik religijności do wyjaśniania różnic w innych kwestiach będących przedmiotem badania, ale pozwalają też obserwować przemiany zachodzące w czasie. Zagregowane ze wszystkich miesięcy roku dane prezentują rozkład wiary i uczestnictwa w mszach, nabożeństwach i spotkaniach religijnych dla całego roku. Takie wyniki tworzą trend, który śledzimy od 1997 roku. Ostatni raz publikowaliśmy jego opis na początku 2020 roku – tuż przed pandemią COVID-19. W niniejszym komunikacie przyglądamy się szczególnie zmianom, jakie zaszły w ciągu ostatnich czterech lat.
DEKLARACJE WIARY
Deklaracje wiary
- głęboko wierzący
- wierzący
- niewierzący
/wykres na podstawie zagregowanych danych z lat 1997–2024. Dane z 2024 roku pochodzą z badań zrealizowanych od stycznia do kwietnia włącznie./
UDZIAŁ W PRAKTYKACH RELIGIJNYCH
Udział w praktykach religijnych, takich jak msze, nabożeństwa lub spotkania religijne
- kilka razy w tygodniu
- raz w tygodniu
- 1-2 razy w miesiącu
- kilka razy w roku
- w ogóle nie uczestniczy.
/wykres na podstawie zagregowanych danych z lat 1997–2024. Dane z 2024 roku pochodzą z badań zrealizowanych od stycznia do kwietnia włącznie./
TYPOLOGIA RELIGIJNOŚCI POLAKÓW
Deklaracje wiary i praktyk religijnych
- wierzący i praktykujący regularnie
- wierzący i praktykujący nieregularnie
- wierzący i niepraktykujący
- niewierzący i praktykujący
- niewierzący i niepraktykujący
/wykres na podstawie zagregowanych danych z lat 1997–2024. Dane z 2024 roku pochodzą z badań zrealizowanych od stycznia do kwietnia włącznie./
WYZNANIA RELIGIJNE POLAKÓW W 2024 ROKU
Do jakiego wyznania religijnego/Kościoła Pan(i) należy?
- Katolicyzm (Kościół rzymskokatolicki)
- Inny obrządek katolicki
- Prawosławie
- Protestantyzm i Kościoły tradycji protestanckiej
- Inne wyznanie chrześcijańskie, chrześcijaństwo – ogólnie
- Świadkowie Jehowy
- Inna religia, inne wyznanie, inny Kościół
- Nie należę do żadnego wyznania
- Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/
Aneks - tabela zróżnicowań społeczno-demograficznych
2024-05-21
Autor: Marta Bożewicz
Bezpieczeństwo publiczne w doświadczeniach i ocenie Polaków
Kafelek tematyczny do publikacji
W kwietniu – jak co roku – zbadaliśmy opinie Polaków na temat bezpieczeństwa i zagrożenia przestępczością. Pytaliśmy, czy Polska jest krajem bezpiecznym, czy ankietowani czują się bezpiecznie w swojej najbliższej okolicy oraz czy obawiają się, że oni sami lub ich najbliżsi mogą stać się ofiarami przestępstwa, zapytaliśmy także o doświadczenia badanych w tym względzie.
OFIARY PRZESTĘPSTW
Czy w ostatnich pięciu latach przydarzyła się Panu(i) któraś z wymienionych niżej sytuacji:
* ukradziono Panu(i) coś
* dokonano u Pana(i) włamania (do domu, mieszkania, domku na działce, piwnicy, budynków gospodarczych)
* został(a) Pan(i) pobity(a) lub umyślnie zraniony(a)
* został(a) Pan(i) napadnięty(a) i obrabowany(a)
* stał(a) się Pan(i) ofiarą innego przestępstwa
/wykres: odsetki odpowiedzi twierdzących/ oraz /tabela wg badań VI 1999 - IV 2024: odsetki odpowiedzi twierdzących/ oraz /tabele aneksowe/
Czy w ostatnich pięciu latach stał(a) się Pan(i) ofiarą jakiegoś przestępstwa?
/wykres: odsetki odpowiedzi twierdzących wg płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania i oceny własnych warunków materialnych/
POCZUCIE ZAGROŻENIA PRZESTĘPCZOŚCIĄ
Czy obawia się Pan(i) tego, że może stać się ofiarą przestępstwa?
- W ogóle się tego nie obawiam
- Raczej się tego nie obawiam
- Obawiam się, ale nie tak bardzo
- Bardzo się tego obawiam
- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /wykres wg badań IV 1996 - IV 2024: nie obawiam się, obawiam się, trudno powiedzieć/ oraz /tabela wg deklarowanego doświadczenia przestępstwa w ostatnich pięciu latach/ oraz /tabela aneksowa/
Niezależnie od tego, czy obawia się Pan(i) o siebie samego/samą, to czy obawia się Pan(i), że ofiarą przestępstwa może stać się ktoś z Pana(i) najbliższej rodziny?
- W ogóle się tego nie obawiam
- Raczej się tego nie obawiam
- Obawiam się, ale nie tak bardzo
- Bardzo się tego obawiam
- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /wykres wg badań IX 2000 - IV 2024: nie obawiam się, obawiam się, trudno powiedzieć/ oraz /tabela wg deklarowanego doświadczenia przestępstwa w ostatnich pięciu latach/ oraz /tabela aneksowa/
POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA W MIEJSCU ZAMIESZKANIA
Czy miejsce, w którym Pan(i) mieszka (dzielnica, osiedle, wieś), można nazwać bezpiecznym i spokojnym?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
/wykres/ oraz /wykres wg terminów badań III 1987 - IV 2024: tak, nie, trudno powiedzieć/ oraz /tabela wg deklarowanego doświadczenia przestępstwa w ostatnich pięciu latach/ oraz /tabela aneksowa/
POSTRZEGANIE BEZPIECZEŃSTWA W KRAJU
Czy, Pana(i) zdaniem, Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
/wykres/ oraz /wykres wg terminów badań III 1987 - IV 2024: tak, nie, trudno powiedzieć/ oraz /tabela wg poczucia bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania/ oraz /tabela aneksowa/
Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych
2024-05-17
Autor: Barbara Badora
Polacy wobec ugrupowań dzisiejszej sceny politycznej
Kafelek tematyczny do publikacji
Niezależnie od systematycznie badanych preferencji partyjnych Polaków, czyli deklarowanego poparcia dla poszczególnych ugrupowań w hipotetycznych wyborach do Sejmu, w kwietniowym badaniu postanowiliśmy spojrzeć na dzisiejszą scenę polityczną nieco szerzej. Z jednej strony interesowało nas, czy i na ile funkcjonujące w ramach istniejącego spektrum partyjnego partie są postrzegane przez potencjalnych wyborców jako te, które reprezentują ich interesy i poglądy. Z drugiej strony – chcieliśmy poznać aktualną skalę partyjnych antypatii i tym samym określić siłę politycznych podziałów między zwolennikami różnych opcji politycznych.
2024-05-15
Autor: Agnieszka Cybulska
O wojnie w Ukrainie i ewentualnym rozszerzeniu konfliktu
Kafelek tematyczny do publikacji
W kwietniowym badaniu zapytaliśmy Polaków po raz kolejny o ich poczucie zagrożenia wojną w Ukrainie, a także o ich stosunek do ukraińskich uchodźców. Z naszego ostatniego sondażu wynikało, że ponad połowa Polaków uważa rozszerzenie konfliktu i atak Rosji na któreś z państw NATO za prawdopodobne w perspektywie najbliższych lat . W obecnym badaniu postanowiliśmy więc pogłębić ten wątek, pytając respondentów nie tylko o prawdopodobieństwo inwazji, ale też o to, co sami planują zrobić, gdyby Rosja najechała nasz kraj i czy w jakiś sposób przygotowują się na taką ewentualność.
POCZUCIE ZAGROŻENIA
Czy, Pana(i) zdaniem, wojna na Ukrainie zagraża bezpieczeństwu Polski czy też nie?
-Zdecydowanie tak
-Raczej tak
-Raczej nie
-Zdecydowanie nie
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań III 2022 - IV 2024/ oraz /tabela aneksowa: tak, nie, trudno powiedzieć/
Rysunek - poczucie zagrożenia wojną w Ukrainie w podziale na wiek i płeć
POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY
Czy, Pana(i) zdaniem, Polska powinna przyjmować ukraińskich uchodźców z terenów objętych konfliktem?
-Zdecydowanie tak
-Raczej tak
-Raczej nie
-Zdecydowanie nie
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów VIII 2015 - IV 2024/ oraz /tabela wg elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa: tak, nie, trudno powiedzieć/
POTENCJALNY ATAK ROSJI NA PAŃSTWA NATO
Coraz częściej mówi się o ewentualnym zbrojnym ataku Rosji na państwa NATO, który miałby nastąpić w ciągu najbliższych 3 do 8 lat. Na ile prawdopodobny wydaje się Panu(i) taki atak?
-Bardzo prawdopodobny
-Raczej prawdopodobny
-Raczej nieprawdopodobny
-Zupełnie nieprawdopodobny
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań III 2024, IV 2024/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa: prawdopodobny, nieprawdopodobny, trudno powiedzieć/
Jak Pan(i) sądzi, co by Pan(i) zrobił(a) w przypadku zbrojnego ataku Rosji na Polskę?
- Brał(a)bym udział w zbrojnej obronie kraju
- Wspierał(a)bym obronę kraju bez udziału w walkach, np. uczestnicząc w akcjach pomocowych
- Wyjechał(a)bym w bezpieczne miejsce w Polsce
- Wyjechał(a)bym w bezpieczne miejsce za granicą
- Starał(a)bym się żyć mniej więcej tak jak wcześniej
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/
Czy w związku z ewentualnym zagrożeniem atakiem ze strony Rosji:
*sprawdził(a) Pan(i), jak zaleca się postępować w przypadku wybuchu wojny
*sprawdził(a) Pan(i), gdzie w pobliżu Pana(i) miejsca zamieszkania można się schronić, np. w przypadku bombardowania
*gromadzi Pan(i) gotówkę
*uczestniczył(a) Pan(i) w szkoleniu wojskowym
*robi Pan(i) zapasy wody, żywności, leków i innych najpotrzebniejszych rzeczy
*przygotowuje się Pan(i) do wyjazdu w bezpieczniejsze miejsce za granicą
*robi Pan(i) zapasy paliwa
*przygotowuje się Pan(i) do wyjazdu w bezpieczniejsze miejsce w kraju
*przygotowuje się Pan(i) w inny sposób, niewymieniony na liście
-Tak
-Nie
/wykres/ oraz /tabela aneksowa - średnia liczba wskazanych sposobów przygotowywania się na wypadek wojny oraz odchylenie standardowe/
Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych
2024-05-14
Autor: Jonathan Scovil
Stosunek do rządu w kwietniu
Kafelek tematyczny do publikacji
W kwietniu – po marcowym pogorszeniu ocen – notowania rządu w stosunku do poprzedniego miesiąca zmieniły się nieznacznie. Niewielkie zmiany częściej były jednak na minus niż na plus. Ogólnie, poza jednym wymiarem, negatywne i pozytywne noty są ciągle bliskie stanu równowagi, choć można zaryzykować stwierdzenie, że w ostatnim czasie lekko narasta krytycyzm wobec rządzącego gabinetu.
POPARCIE DLA RZĄDU
Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Przeciwnicy
- Obojętni
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2023 - IV 2024/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/
Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Obojętni
- Przeciwnicy
/wykres wg terminów badań: I 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, XII 2019 - XI 2023 drugi rząd Mateusza Morawieckiego, I-IV 2024 rząd Donalda Tuska/
OCENY WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI RZĄDU
Jak by Pan(i) ocenił(a) wyniki działalności rządu premiera Donalda Tuska od czasu objęcia przezeń władzy?
- Dobrze
- Źle
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2023 - IV 2024/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/
Oceny wyników działalności rządu
- Dobre
- Złe
/wykres wg terminów badań: II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I 2020 - XI 2023 drugi rząd Mateusza Morawieckiego, I-IV 2024 rząd Donalda Tuska /
OPINIE O POLITYCE GOSPODARCZEJ RZĄDU
Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań Ii 2023 - IV 2024/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/
Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I 2020 - XI 2023 drugi rząd Mateusza Morawieckiego, I-IV 2024 rząd Donalda Tuska /
SPOŁECZNY ODBIÓR DZIAŁALNOŚCI PREMIERA
Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Donald Tusk?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2023 - IV 2024/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/
Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Donald Tusk?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: I 2018 - IV 2024/
Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych
2024-05-07
Autor: Krzysztof Pankowski
Nastroje społeczne w kwietniu
Kafelek tematyczny do publikacji
W stosunku do marca nastroje społeczne są dosyć stabilne. W największym stopniu poprawiły się oceny aktualnych warunków materialnych gospodarstw domowych. Jednocześnie wzrósł też udział osób obawiających się ich pogorszenia w perspektywie roku.
ROZWÓJ OGÓLNEJ SYTUACJI W KRAJU
Oceny
Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku?
- W dobrym
- W złym
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2023 – IV 2024/ oraz /wykres wg terminów badań III 1990 – IV 2024/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/
Przewidywania
Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1992 – IV 2024/
Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2023 – IV 2024/ oraz /tabela aneksowa/
SYTUACJA POLITYCZNA
Oceny
Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – IV 2024/
Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2023 – IV 2024/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/
Przewidywania
Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – IV 2024/
Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2023 – IV 2024/ oraz /tabela aneksowa/
SYTUACJA GOSPODARCZA
Oceny
Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – IV 2024/
Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2023 – IV 2024/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/
Przewidywania
Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2023 – IV 2024/ oraz /tabela aneksowa/
Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – IV 2024/
SYTUACJA WŁASNA BADANYCH I MATERIALNE WARUNKI ŻYCIA
Oceny
Czy obecnie Panu(i) i Pana(i) rodzinie żyje się:
- Dobrze
- Ani dobrze, ani źle
- Źle
/tabela wg terminów badań III 2023 – IV 2024/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 – IV 2024/ oraz /tabela aneksowa z "Trudno powiedzieć"/
Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy są one:
- Dobre
- Ani dobre, ani złe
- Złe
/tabela wg terminów badań III 2023 – IV 2024/ oraz /wykres wg terminów badań IV 1987 – IV 2024/ oraz /tabela aneksowa/
Przewidywania
Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- Lepiej niż obecnie
- Tak samo jak obecnie
- Gorzej niż obecnie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2023 – IV 2024/ oraz /tabela aneksowa/
Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- Lepiej niż obecnie
- Tak samo jak obecnie
- Gorzej niż obecnie
/wykres wg terminów badań I 1992 – IV 2024/
Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku warunki materialne Pana(i) gospodarstwa domowego:
- Poprawią się
- Pozostaną bez zmian
- Pogorszą się
/tabela wg terminów badań III 2023 – IV 2024/ oraz /wykres wg terminów badań I 2000 – IV 2024/ oraz /tabela aneksowa/
Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych
2024-04-30
Autor: Marta Bożewicz
Przejdź do pkjpaPKJPA        Projekty EFSEFS        Przejdź do portalu Badania WyborczeBadania wyborcze
Przewiń do góry