UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.Rozumiem
 
 

POLITYKAPRYWATNOŚCI

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ DYSPONUJEMY PAŃSTWA DANYMI OSOBOWYMI?

Obowiązujące w Polsce prawo dopuszcza, by dane z rejestru PESEL (imię i nazwisko, rok urodzenia i adres zameldowania) były udostępniane w celach badawczych, statystycznych i badania opinii publicznej – o ile po ich wykorzystaniu nie można będzie ustalić tożsamości osób, których one dotyczą. CBOS skrupulatnie przestrzega tej zasady i po zakończeniu kontroli pracy ankieterów bezpowrotnie niszczy wszelkie dane identyfikujące osoby odpowiadające na pytania ankiety, w tym także udostępnione nam przez Państwa dane kontaktowe (adres zamieszkania i korespondencji, adres e-mail, nr telefonu). Przy prezentacji wyników posługujemy się wyłącznie anonimowymi, zbiorczymi danymi pokazującymi, jak zróżnicowane są opinie Polaków w zależności od ich miejscowości zamieszkania, wieku, płci i wykształcenia.

W związku z rozporządzeniem RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – dotyczącym ochrony danych osobowych jesteśmy zobowiązani do uzyskania Pana(i) zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia wywiadu i ewentualnej kontroli pracy ankietera. Zgodę tą pobieramy od Państwa przed rozpoczęciem ankiety.

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 i 14 RODO

 1. Administratorem Państwa danych osobowych i wszelkich danych przetwarzanych w ramach prowadzonych badań jest Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętojerskiej 5/7. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym we wszystkich sprawach dotyczących ochrony przetwarzanych danych osobowych można się kontaktować pod adresem e mail: ochronadanych@cbos.pl.
 2. Dane osobowe (imię i nazwisko, rok urodzenia i adres zameldowania) zostały pozyskane z rejestru PESEL. Inne dane, takie jak nr telefonu, dane techniczne urządzeń telekomunikacyjnych, dane przeglądarki internetowej, głos, mogą być w niektórych przypadkach pozyskane bezpośrednio od Państwa.
 3. Uczestnictwo w badaniu i podanie tych danych jest dobrowolne.
 4. Dane osobowe są wykorzystywane przez CBOS w celach kontaktowych dla przeprowadzenia badania ankietowego, w tym także kontroli prawidłowości prowadzonych ankiet. Nie są nikomu udostępniane, a po ich wykorzystaniu nie będzie można ustalić tożsamości osób, których one dotyczą.
 5. Państwa dane osobowe pozyskujemy z rejestru PESEL na podstawie art. 46 Ustawy z dnia 24.09.2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U.2019.1397), która dopuszcza, by były one udostępniane w celach badawczych, statystycznych i badania opinii publicznej. Podstawą przetwarzania danych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. e RODO, a więc realizacja zadań w interesie publicznym, jakim jest prowadzenie badań opinii społecznej i udostępnianie ich wyników. Podstawą przetwarzania danych na potrzeby samego przeprowadzenia badania jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz spoczywający na nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit c RODO), tj. prowadzenie badań opinii społecznej na użytek publiczny zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o fundacji - Centrum Badania Opinii Społecznej (Dz.U.1997.30.163). Kontrola badania jest prowadzona na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest dbałość o rzetelność i prawidłowość badań i pozyskiwanych wyników (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W ramach ww. kontroli rejestrowane są losowo wybrane pytania zadawane przez ankietera. W takim przypadku może dojść do nagrania Pana(i) głosu.
 6. Dane osobowe będą przechowywane do czasu przeprowadzenia kontroli badania, najpóźniej przez okres 3 miesięcy od jego zakończenia. Po zakończeniu kontroli pracy ankieterów CBOS niszczy wszelkie dane identyfikujące osoby badane. Przy prezentacji wyników posługujemy się wyłącznie anonimowymi, zbiorczymi danymi.
 7. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.
 8. Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz CBOS (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, usługi archiwizacji, digitalizacji i niszczenia dokumentów), przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
 9. Ma Pan(i) prawo do:
  1. wglądu w swoje dane osobowe, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  2. przeniesienia danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody do innego administratora,
  3. cofnięcia zgody ma Pan(i) w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem,
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora;

Obowiązek informacyjny dla respondentów w badaniach CATI

 1. Badania CATI

  Jednym z rodzajów badań realizowanych w Fundacji CBOS są badania w całości na oparte na technice CATI (ang. computer-assisted telephone interviewing, czyli wywiad wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny). Dane, których używamy, aby kontaktować się z respondentami są generowane losowo z zakresu numeracji telefonicznej. W Polsce zakres numeracji udostępnia nieodpłatnie Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej w tablicach zagospodarowania Numeracji (TZN). Inne dane takie jak, dane techniczne urządzeń telekomunikacyjnych lub głos, mogą być w niektórych przypadkach pozyskane bezpośrednio od Państwa.

 2. Cel przetwarzania danych:
  • Przetwarzamy dane osobowe w postaci numeru telefonu w celu skontaktowania się z Panem/Panią i zaproszeniu go do udziału w ankiecie jaką realizujemy.
  • Nie gromadzimy i nie wykorzystujemy automatycznie wygenerowanego numeru do innych celów niż cel związany z realizacją projektu badawczego.
  • Zgodę na przetwarzanie danych każdorazowo wyrażają Panem/Panią za pośrednictwem współpracującego z nami ankietera lub zaznaczenie zgody w systemach ankietowych.
  • Wyniki ankiet są łączone z odpowiedziami innych osób i wykorzystywane do tworzenia zbiorczych zestawień statystycznych. Rezultaty i wnioski pochodzące z tych zestawień służą do celów naukowych i badawczych oraz pomagają naszym klientom w podejmowaniu decyzji.
 3. Okres przechowywania danych:

  Dane osobowe takie jak numer telefonu w przypadku badań CATI jest wykorzystany przez fundację CBOS przez okres do 3 miesięcy w celu przeprowadzenia kontroli pracy ankieterskiej i sprawdzenia poprawności przeprowadzonego wywiadu telefonicznego, a następnie jest usuwany z naszego systemu. Przy prezentacji wyników posługujemy się wyłącznie anonimowymi, zbiorczymi danymi.

 4. Podstawami prawnymi w przypadku realizowanych przez nas badań mogą być odpowiednio:
  • art. 6 ust. 1 lit. e RODO w przypadku realizacji zadań w interesie publicznym, jakim jest prowadzenie badań opinii społecznej i udostępnianie ich wyników. Dotyczy to przede wszystkim badań finansowanych z środków publicznych, statutowych fundacji.
  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli zgoda w przypadku samego przeprowadzenie badania,
  • art. 6 ust. 1 lit c RODO czyli spoczywający na nas obowiązek prawny, tj. prowadzenie badań opinii społecznej na użytek publiczny zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o fundacji - Centrum Badania Opinii Społecznej (Dz.U.1997.30.163)
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO czyli w przypadku kontroli pracy ankieterskiej podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora, czyli dbałość o rzetelność i prawidłowość badań oraz prawidłowość pozyskiwanych wyników. W ramach ww. kontroli rejestrowane są losowo wybrane pytania zadawane przez ankietera. W takim przypadku może dojść do nagrania Pana(i) głosu.
 5. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.
 6. Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz CBOS (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, usługi archiwizacji, digitalizacji i niszczenia dokumentów), przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami,
 7. Ma Pan(i) prawo do:
  • wglądu w swoje dane osobowe, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • przeniesienia danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody do innego administratora,
  • cofnięcia zgody ma Pan(i) w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora;

Przysługuje Panu(i) także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie do Prezesa UODO) Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: ochronadanych@cbos.pl.

 

 
Przejdź do pkjpaPKJPA        Projekty EFSEFS        Przejdź do portalu Badania WyborczeBadania wyborcze