UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.Rozumiem
 

PUBLIKACJE

CBOS Flash nr 28/2024

Postulowane priorytety rządu Donalda Tuska

Autor: Beata Roguska
|
2024-07-09
W ostatnim badaniu zapytaliśmy o oczekiwane priorytety gabinetu Donalda Tuska, a więc o sprawy, którymi rząd powinien zająć się w pierwszej kolejności, które wymagają najpilniejszego rozwiązania. Najpierw pytaliśmy o poszczególne kwestie z osobna, prosząc o określenie na skali od 1 do 7 wagi każdej z nich, potem poprosiliśmy o wybranie z listy trzech najważniejszych obecnie spraw.
Na podstawie deklaracji ankietowanych do postulowanych priorytetów można zaliczyć przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa państwa, wzmocnienie obronności oraz poprawę w dostępie do świadczeń medycznych. Obie te kwestie są nie tylko uznawane za ważne (przez ogółem odpowiednio: 92% i 87% osób), ale w ocenie większości badanych mają one najwyższy priorytet (wartość 7 na skali wskazało 71% i 66% z nich, a średnia na skali od 1 do 7 wyniosła odpowiednio: 6,39 i 6,24). Jednocześnie waga obu tych kwestii nie budzi większych kontrowersji (o czym świadczy niska wartość odchylenia standardowego).
Pozostałe sprawy, które można zaliczyć do najważniejszych, to: walka z inflacją, ograniczenie wzrostu cen (za ważną uważa ją ogółem 87% pytanych, w tym 57% za priorytet, średnia wartość na skali od 1 do 7 to 6,10), usprawnienie działania sądów i prokuratury (jako ważną określa ją ogółem 82% badanych, w tym 53% jako priorytetową, średnia wartość na skali od 1 do 7 to 5,90), poprawa stanu finansów publicznych, ograniczenie deficytu budżetowego (za ważną uważa ją ogółem 81% ankietowanych, w tym 44% za priorytet, średnia wartość na skali od 1 do 7 to 5,80), ograniczenie nielegalnej imigracji (jako ważną postrzega ją ogółem 75% badanych, w tym 56% jako priorytetową, przy średniej na skali od 1 do 7 – 5,67). Znaczenie tej ostatniej kwestii budzi jednak większe kontrowersje niż wyżej wymienionych (na co wskazuje m.in. wyższa wartość odchylenia standardowego).
W ocenie ogółu badanych obecnie zdecydowanie najmniej istotną kwestią spośród uwzględnionych na liście jest wprowadzenie związków partnerskich. Wśród spraw mniej istotnych i jednocześnie kontrowersyjnych znalazły się także: złagodzenie prawa aborcyjnego, rozliczenie rządów Prawa i Sprawiedliwości, ale również przeciwdziałanie zmianom klimatu i odejście od węgla w energetyce.
Rysunek 1. Jakimi sprawami przede wszystkim powinien obecnie zajmować się rząd Donalda Tuska? Poprawa bezpieczeństwa państwa, wzmocnienie obronności - Sprawa zupełnie nieważna (1) 2%; Sprawa nieważna (2,3) 2%; Sprawa średnio ważna (4) 3%; Sprawa ważna (5,6) 21%; Sprawa priorytetowa, bardzo ważna (7) 71%; Trudno powiedzieć 1%. Poprawa w dostępie do świadczeń medycznych - Sprawa zupełnie nieważna (1) 2%; Sprawa nieważna (2,3) 3%; Sprawa średnio ważna (4) 6%; Sprawa ważna (5,6) 21%; Sprawa priorytetowa, bardzo ważna (7) 66%; Trudno powiedzieć 2%. Walka z inflacją, ograniczenie wzrostu cen - Sprawa zupełnie nieważna (1) 1%; Sprawa nieważna (2,3) 5%; Sprawa średnio ważna (4) 5%; Sprawa ważna (5,6) 30%; Sprawa priorytetowa, bardzo ważna (7) 57%; Trudno powiedzieć 2%. Ograniczenie nielegalnej imigracji do Polski - Sprawa zupełnie nieważna (1) 7%; Sprawa nieważna (2,3) 8%; Sprawa średnio ważna (4) 8%; Sprawa ważna (5,6) 19%; Sprawa priorytetowa, bardzo ważna (7) 56%; Trudno powiedzieć 2%. Usprawnienie działania sądów i prokuratury - Sprawa zupełnie nieważna (1) 2%; Sprawa nieważna (2,3) 7%; Sprawa średnio ważna (4) 6%; Sprawa ważna (5,6) 29%; Sprawa priorytetowa, bardzo ważna (7) 53%; Trudno powiedzieć 3%. Poprawa stanu finansów publicznych, ograniczenie deficytu budżetowego - Sprawa zupełnie nieważna (1) 2%; Sprawa nieważna (2,3) 5%; Sprawa średnio ważna (4) 9%; Sprawa ważna (5,6) 37%; Sprawa priorytetowa, bardzo ważna (7) 44%; Trudno powiedzieć 3%. Lepsza dostępność mieszkań - Sprawa zupełnie nieważna (1) 5%; Sprawa nieważna (2,3) 12%; Sprawa średnio ważna (4) 9%; Sprawa ważna (5,6) 26%; Sprawa priorytetowa, bardzo ważna (7) 44%; Trudno powiedzieć 4%. Poprawa sytuacji przedsiębiorców - Sprawa zupełnie nieważna (1) 6%; Sprawa nieważna (2,3) 6%; Sprawa średnio ważna (4) 7%; Sprawa ważna (5,6) 35%; Sprawa priorytetowa, bardzo ważna (7) 42%; Trudno powiedzieć 4%. Rozliczenie rządów Prawa i Sprawiedliwości - Sprawa zupełnie nieważna (1) 17%; Sprawa nieważna (2,3) 19%; Sprawa średnio ważna (4) 9%; Sprawa ważna (5,6) 16%; Sprawa priorytetowa, bardzo ważna (7) 37%; Trudno powiedzieć 2%. Złagodzenie prawa aborcyjnego - Sprawa zupełnie nieważna (1) 20%; Sprawa nieważna (2,3) 11%; Sprawa średnio ważna (4) 9%; Sprawa ważna (5,6) 22%; Sprawa priorytetowa, bardzo ważna (7) 35%; Trudno powiedzieć 3%. Kontynuacja inwestycji infrastrukturalnych zapoczątkowanych przez poprzedni rząd (np. CPK) - Sprawa zupełnie nieważna (1) 7%; Sprawa nieważna (2,3) 14%; Sprawa średnio ważna (4) 13%; Sprawa ważna (5,6) 28%; Sprawa priorytetowa, bardzo ważna (7) 33%; Trudno powiedzieć 5%. Przeciwdziałanie zmianom klimatu i odejście od węgla w energetyce - Sprawa zupełnie nieważna (1) 22%; Sprawa nieważna (2,3) 14%; Sprawa średnio ważna (4) 10%; Sprawa ważna (5,6) 27%; Sprawa priorytetowa, bardzo ważna (7) 23%; Trudno powiedzieć 4%. Wprowadzenie związków partnerskich - Sprawa zupełnie nieważna (1) 40%; Sprawa nieważna (2,3) 14%; Sprawa średnio ważna (4) 8%; Sprawa ważna (5,6) 20%; Sprawa priorytetowa, bardzo ważna (7) 15%; Trudno powiedzieć 3%.Rysunek 2. Postulowane priorytety rządu Donalda Tuska – średnie ocen. Średnie na skali od 1 – sprawa zupełnie nieważna do 7 – sprawa priorytetowa, bardzo ważna. Poprawa bezpieczeństwa państwa, wzmocnienie obronności - średnia 6,39. Poprawa w dostępie do świadczeń medycznych - średnia 6,24. Walka z inflacją, ograniczenie wzrostu cen - średnia 6,1. Usprawnienie działania sądów i prokuratury - średnia 5,9. Poprawa stanu finansów publicznych, ograniczenie deficytu budżetowego - średnia 5,8. Ograniczenie nielegalnej imigracji do Polski - średnia 5,67. Poprawa sytuacji przedsiębiorców - średnia 5,55. Lepsza dostępność mieszkań - średnia 5,44. Kontynuacja inwestycji infrastrukturalnych zapoczątkowanych przez poprzedni rząd (np. CPK) - średnia 5,02. Złagodzenie prawa aborcyjnego - średnia 4,65. Rozliczenie rządów Prawa i Sprawiedliwości - średnia 4,6. Przeciwdziałanie zmianom klimatu i odejście od węgla w energetyce - średnia 4,21. Wprowadzenie związków partnerskich - średnia 3,3.
Analiza opinii w elektoratach pokazuje, że są kwestie, które w znacznym stopniu łączą i są uznawane za ważne niezależnie od sympatii politycznych i partyjnych, i są takie, które wyraźnie dzielą – są określone jako istotne bądź nie w zależności od orientacji politycznej i partyjnej. Wyborcy są najbardziej zgodni co do znaczenia ograniczenia wzrostu cen. Zbliżone są opinie elektoratów na temat wagi takich kwestii jak: poprawa stanu finansów publicznych, poprawa dostępu do usług medycznych, usprawnienie działania sądów i prokuratury oraz zwiększenie dostępności mieszkań. Wszystkie wymienione sprawy są dość zgodnie przez elektoraty uważane za ważne. Różnice dotyczą przede wszystkim postrzeganego znaczenia wprowadzenia związków partnerskich, złagodzenia prawa aborcyjnego, rozliczenia rządów PiS, kontynuacji inwestycji infrastrukturalnych zapoczątkowanych przez poprzedni rząd, takich jak CPK, oraz – co mniej oczywiste – przeciwdziałania zmianom klimatu i odejścia od węgla. Zwolennicy ugrupowań koalicyjnych mają w tych kwestiach z reguły odmienną opinię niż sympatycy ugrupowań opozycyjnych. Wprowadzenie związków partnerskich jest szczególnie ważne dla wyborców Lewicy, rozliczenie rządów PiS – dla zwolenników KO, zaś liberalizacja prawa do aborcji – dla elektoratów obu tych ugrupowań. Wyborcy Trzeciej Drogi są nieco mniej zainteresowani rozwiązaniem tych kwestii. Zwolennicy wszystkich trzech ugrupowań rządzących podobną wagę przykładają natomiast do walki z ociepleniem klimatu i do transformacji energetycznej. Wszystkie te sprawy są nieistotne w ocenie wyborców Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji. W odróżnieniu od sympatyków ugrupowań rządzących ważna jest natomiast dla nich kontynuacja inwestycji zapoczątkowanych przez poprzedni rząd. Dodatkowo oba elektoraty kładą szczególny nacisk na potrzebę ograniczenia nielegalnej imigracji do Polski. Kwestia ta jest relatywnie mniej istotna dla wyborców Lewicy i Koalicji Obywatelskiej. Na potrzebę poprawy sytuacji przedsiębiorców zwracają uwagę przede wszystkim zwolennicy Konfederacji oraz Trzeciej Drogi, stosunkowo najmniej są nią zainteresowani sympatycy Lewicy.
Rysunek 3. Jakimi sprawami przede wszystkim powinien obecnie zajmować się rząd Donalda Tuska? Opinie elektoratów. Średnie na skali od 1 – sprawa zupełnie nieważna, do 7 – sprawa priorytetowa, bardzo ważna. Dane jak w tabeli 1.Tabela 1. Jakimi sprawami przede wszystkim powinien obecnie zajmować się rząd Donalda Tuska? Wskazania potencjalnych elektoratów. Średnie na skali od 1 – sprawa zupełnie nieważna do 7 – sprawa priorytetowa, bardzo ważna. Poprawa bezpieczeństwa państwa, wzmocnienie obronności - średnie: KO=6,44; Trzecia Droga=6,36; Lewica=5,69; PiS=6,73; Konfederacja WiN=6,57; Poprawa w dostępie do świadczeń medycznych - średnie: KO=6,49; Trzecia Droga=6,4; Lewica=5,92; PiS=6,11; Konfederacja WiN=5,72; Walka z inflacją, ograniczenie wzrostu cen - średnie: KO=5,9; Trzecia Droga=5,86; Lewica=5,95; PiS=6,26; Konfederacja WiN=5,99; Usprawnienie działania sądów i prokuratury - średnie: KO=6,26; Trzecia Droga=5,98; Lewica=5,98; PiS=5,86; Konfederacja WiN=5,54; Poprawa stanu finansów publicznych, ograniczenie deficytu budżetowego - średnie: KO=5,89; Trzecia Droga=5,99; Lewica=4,69; PiS=5,9; Konfederacja WiN=6,01; Ograniczenie nielegalnej imigracji do Polski - średnie: KO=4,81; Trzecia Droga=5,68; Lewica=4,67; PiS=6,06; Konfederacja WiN=6,52; Poprawa sytuacji przedsiębiorców - średnie: KO=5,34; Trzecia Droga=5,84; Lewica=4,33; PiS=5,52; Konfederacja WiN=5,93; Lepsza dostępność mieszkań - średnie: KO=5,49; Trzecia Droga=5,45; Lewica=5,24; PiS=5,63; Konfederacja WiN=4,75; Kontynuacja inwestycji infrastrukturalnych zapoczątkowanych przez poprzedni rząd (np. CPK) - średnie: KO=3,58; Trzecia Droga=4,07; Lewica=4,02; PiS=6,38; Konfederacja WiN=6,1; Złagodzenie prawa aborcyjnego - średnie: KO=5,93; Trzecia Droga=5,23; Lewica=6; PiS=3,1; Konfederacja WiN=3,1; Rozliczenie rządów Prawa i Sprawiedliwości - średnie: KO=6,1; Trzecia Droga=5,2; Lewica=5,47; PiS=2,89; Konfederacja WiN=3,31; Przeciwdziałanie zmianom klimatu i odejście od węgla w energetyce - średnie: KO=5,33; Trzecia Droga=4,88; Lewica=5,04; PiS=3,69; Konfederacja WiN=2,36; Wprowadzenie związków partnerskich - średnie: KO=4,51; Trzecia Droga=4,04; Lewica=5,36; PiS=1,78; Konfederacja WiN=1,89.
Poproszeni o wymienienie spośród omawianych kwestii trzech najważniejszych, najpilniejszych do rozwiązania spraw badani wskazywali przede wszystkim: poprawę bezpieczeństwa, wzmocnienie obronności (48%), poprawę w dostępie do usług medycznych (44%) oraz ograniczenie nielegalnej imigracji (34%). Sporo osób (27%) mówiło również o konieczności walki z inflacją, ograniczeniu wzrostu cen. Najmniej ankietowanych do priorytetów zaliczyło wprowadzenie związków partnerskich (6%) oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu, odejście od węgla (8%).
Rysunek 4. A które z tych spraw, o których mówiliśmy, są, Pana (Pani) zdaniem, najważniejsze, rząd powinien zająć się nimi w pierwszej kolejności? (Badani mogli wskazać trzy najważniejsze wg nich sprawy). Poprawa bezpieczeństwa państwa, wzmocnienie obronności - 48%; Poprawa w dostępie do świadczeń medycznych - 44%; Ograniczenie nielegalnej imigracji do Polski - 34%; Walka z inflacją, ograniczenie wzrostu cen - 27%; Kontynuacja inwestycji infrastrukturalnych zapoczątkowanych przez poprzedni rząd (np. CPK) - 19%; Lepsza dostępność mieszkań - 19%; Poprawa stanu finansów publicznych, ograniczenie deficytu budżetowego - 18%; Poprawa sytuacji przedsiębiorców - 16%; Rozliczenie rządów Prawa i Sprawiedliwości - 14%; Złagodzenie prawa aborcyjnego - 13%; Usprawnienie działania sądów i prokuratury - 13%; Przeciwdziałanie zmianom klimatu i odejście od węgla w energetyce - 8%; Wprowadzenie związków partnerskich - 6%; Trudno powiedzieć – 1%.
Wyborcy Koalicji Obywatelskiej do najważniejszych obecnie kwestii zaliczają poprawę bezpieczeństwa państwa, wzmocnienie obronności (49%), polepszenie dostępu do świadczeń medycznych (36%) oraz rozliczenie rządów Prawa i Sprawiedliwości (32%).
Zwolennicy Trzeciej Drogi obok poprawy bezpieczeństwa państwa (58%), wśród priorytetów wymieniają także walkę z inflacją, ograniczenie wzrostu cen (39%) oraz poprawę w dostępie do usług medycznych (36%).
Sympatycy Lewicy na pierwszym miejscu stawiają poprawę dostępu do świadczeń medycznych (50%), a dopiero na drugim polepszenie bezpieczeństwa, wzmocnienie obronności kraju (41%). Ponadto niemal równie często do priorytetów zaliczają lepszą dostępność mieszkań (32%), złagodzenie prawa aborcyjnego (31%) oraz ograniczenie wzrostu cen (30%).
W elektoracie Prawa i Sprawiedliwości wśród priorytetów wymieniane są ex aequo poprawa bezpieczeństwa państwa oraz ograniczenie nielegalnej imigracji (po 57%), a ponadto kontynuacja dużych inwestycji infrastrukturalnych zapoczątkowanych przez poprzedni rząd (45%).
Podobnie wyglądają preferencje zwolenników Konfederacji, którzy najczęściej wskazują na potrzebę ograniczenia nielegalnej imigracji (54%) oraz poprawę bezpieczeństwa państwa (53%). Ponadto do najpilniejszych spraw zaliczają kontynuację inwestycji infrastrukturalnych zapoczątkowanych przez poprzedni rząd (37%) oraz poprawę w dostępie do świadczeń medycznych (37%).
Tabela 2. A które z tych spraw, o których mówiliśmy, są, Pana (Pani) zdaniem, najważniejsze, rząd powinien zająć się nimi w pierwszej kolejności? (Badani mogli wskazać trzy najważniejsze wg nich sprawy). Wskazania potencjalnych elektoratów. Poprawa bezpieczeństwa państwa, wzmocnienie obronności; KO 49%; Trzecia Droga 58%; Lewica 41%; PiS 57%; Konfederacja 53%; Ogółem 48%. Poprawa w dostępie do świadczeń medycznych; KO 36%; Trzecia Droga 36%; Lewica 50%; PiS 36%; Konfederacja 37%; Ogółem 44%. Ograniczenie nielegalnej imigracji do Polski; KO 13%; Trzecia Droga 25%; Lewica 8%; PiS 57%; Konfederacja 54%; Ogółem 34%. Walka z inflacją, ograniczenie wzrostu cen; KO 20%; Trzecia Droga 39%; Lewica 30%; PiS 29%; Konfederacja 28%; Ogółem 27%. Kontynuacja inwestycji infrastrukturalnych zapoczątkowanych przez poprzedni rząd (np. CPK); KO 3%; Trzecia Droga 11%; Lewica 11%; PiS 45%; Konfederacja 37%; Ogółem 19%. Lepsza dostępność mieszkań; KO 18%; Trzecia Droga 36%; Lewica 32%; PiS 9%; Konfederacja 13%; Ogółem 19%. Poprawa stanu finansów publicznych, ograniczenie deficytu budżetowego; KO 27%; Trzecia Droga 14%; Lewica 18%; PiS 15%; Konfederacja 18%; Ogółem 18%. Poprawa sytuacji przedsiębiorców; KO 19%; Trzecia Droga 11%; Lewica 12%; PiS 11%; Konfederacja 27%; Ogółem 16%. Rozliczenie rządów Prawa i Sprawiedliwości; KO 32%; Trzecia Droga 16%; Lewica 11%; PiS 5%; Konfederacja 7%; Ogółem 14%. Złagodzenie prawa aborcyjnego; KO 19%; Trzecia Droga 21%; Lewica 31%; PiS 6%; Konfederacja 7%; Ogółem 13%. Usprawnienie działania sądów i prokuratury; KO 22%; Trzecia Droga 14%; Lewica 11%; PiS 6%; Konfederacja 4%; Ogółem 13%. Przeciwdziałanie zmianom klimatu i odejście od węgla w energetyce; KO 13%; Trzecia Droga 9%; Lewica 16%; PiS 6%; Konfederacja 2%; Ogółem 8%. Wprowadzenie związków partnerskich; KO 11%; Trzecia Droga 7%; Lewica 22%; PiS 2%; Konfederacja 0%; Ogółem 6%.
Badanie „Aktualności” (6) zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) w okresie od 1 do 3 lipca 2024 roku na próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=1000).
Liczba stron:
8
Badanie:
202424 Aktualności (6)
Kategorie tematyczne:
Rząd; Rada Ministrów
Słowa kluczowe:
premier, oczekiwania wobec rządu, rząd, Donald Tusk, oczekiwania
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych:
 
Nie
 
 
Przejdź do pkjpaPKJPA        Projekty EFSEFS        Przejdź do portalu Badania WyborczeBadania wyborcze
Przewiń do góry