UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.Rozumiem

PUBLIKACJE

Kwietniowy ranking zaufania do polityków
Kafelek tematyczny do publikacji
W naszych badaniach na liście ocenianych osobistości życia publicznego i politycznego zawsze znajdują się: prezydent RP, aktualni marszałkowie Sejmu i Senatu, premier oraz szefowie głównych ugrupowań politycznych. Pozostała część listy podlega zmianom. Badanie, którego wyniki prezentujemy, przeprowadziliśmy na reprezentatywnej imiennej próbie losowej pełnoletnich mieszkańców kraju. Realizowane było ono w ramach procedury mixed-mode.
ZAUFANIE I NIEUFNOŚĆ
Ludzie aktywni publicznie – swoim zachowaniem, tym, co mówią, do czego dążą – budzą mniejsze lub większe zaufanie. W jakim stopniu każda z przedstawionych/wymienionych dalej osób budzi Pana(i) zaufanie? Odpowiadając, proszę posłużyć się skalą, na której -5 oznacza, że osoba ta budzi w Panu(i) głęboką nieufność, 0 – że jest ona Panu(i) obojętna, a +5 oznacza, że ma Pan(i) do tej osoby pełne zaufanie. Jeżeli kogoś Pan(i) nie zna, proszę mi o tym powiedzieć/zaznaczyć tę odpowiedź.
Zaufanie do polityków
-Szymon Hołownia
-Władysław Kosiniak-Kamysz
-Rafał Trzaskowski
-Andrzej Duda
-Donald Tusk
-Radosław Sikorski
-Mateusz Morawiecki
-Adam Bodnar
-Małgorzata Kidawa-Błońska
-Borys Budka
-Mariusz Błaszczak
-Jarosław Kaczyński
-Włodzimierz Czarzasty
-Bartłomiej Sienkiewicz
-Izabela Leszczyna
- Sławomir Mentzen
-Michał Kołodziejczak
-Krzysztof Gawkowski
- Magdalena Biejat
-Czesław Siekierski
/wykres: zaufanie, obojętność, nieufność, trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi, nieznajomość/ oraz /tabela: zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość/ oraz /tabele aneksowe/
Deklaracje zaufania do polityków - tabela wg terminów badań IV 2023 - IV 2024
Deklaracje nieufności do polityków - tabela wg terminów badań IV 2023 - IV 2024
ŚREDNIE NA SKALI ZAUFANIA-NIEUFNOŚCI
Zaufanie do polityków w kwietniu 2024 - średnie na skali od -5 (głęboka nieufność) do +5 (pełne zaufanie) - wykres
Zmiany średnich zaufania na skali od -5 do +5. Politycy uszeregowani według kierunku i wielkości zmiany - tabela wg terminów badań III 2024 - IV 2024
Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych
2024-04-30
Autor: Agnieszka Cybulska
Preferencje partyjne w drugiej połowie kwietnia (CATI)
Kafelek tematyczny do publikacji
Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w drugiej połowie kwietnia, udział w nich chciałoby wziąć cztery piąte dorosłych Polaków (80%), nieznacznie mniej niż w pierwszej połowie miesiąca, bezpośrednio po wyborach do władz lokalnych (spadek o 3 punkty procentowe).
2024-04-29
Autor: Krzysztof Pankowski
Nastroje na rynku pracy w kwietniu
Kafelek tematyczny do publikacji
W kwietniu, jak co miesiąc, osoby pracujące zarobkowo zapytaliśmy o obecną i przewidywaną sytuację w ich zakładach pracy oraz o poczucie zagrożenia bezrobociem. Interesowały nas też opinie wszystkich dorosłych respondentów na temat sytuacji na lokalnych rynkach pracy.
SYTUACJA W ZAKŁADACH PRACY
Oceny
[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]
Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
- bardzo dobra
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- bardzo zła
- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań III 2023 - IV 2024 (dobra, ani dobra ani zła, zła, trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi)/ oraz /wykres wg badań I 1992 - IV 2024 (dobra, ani dobra ani zła, zła)/ oraz /tabela aneksowa (dobra, ani dobra ani zła, zła, trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi)/
Przewidywania
[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]
Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- zdecydowanie poprawi się
- raczej poprawi się
- pozostanie bez zmian
- raczej pogorszy się
- zdecydowanie pogorszy się
- Trudno powiedzieć/ Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań III 2023 - IV 2024 (poprawi się, pozostanie bez zmian, pogorszy się, trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi)/ oraz /wykres wg badań I 1992 – IV 2024 (poprawi się, pozostanie bez zmian, pogorszy się)/ oraz /tabela aneksowa (poprawi się, pozostanie bez zmian, pogorszy się, trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi)/
Tabela – zależność pomiędzy oceną obecnej sytuacji w zakładach pracy a prognozą na najbliższy rok
BEZPIECZEŃSTWO ZATRUDNIENIA
[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]
Czy liczy się Pan(i) z możliwością utraty obecnej pracy (zwolnienia, bankructwa, upadku, likwidacji zakładu, gospodarstwa itp.)?
- Bardzo poważnie się z tym liczę
- Raczej tak
- Raczej nie
- Nie, to mało prawdopodobne
- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań III 2023 - IV 2024/ oraz /wykres wg badań I 2002 - IV 2024: tak, nie/ oraz /tabela aneksowa/
Tabela – zależność między przewidywaniami na najbliższy rok a możliwością utraty pracy
OCENA LOKALNYCH RYNKÓW PRACY
Jak określił(a)by Pan(i) sytuację na rynku pracy w Pana(i) miejscowości lub okolicy? Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie:
- bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę
- można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią
- trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę
- nie można znaleźć żadnej pracy
- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań III 2023 - IV 2024/ oraz /wykres wg badań I 2002 - IV 2024/ oraz /tabela aneksowa/
Rysunek - Ocena sytuacji na lokalnym rynku pracy - Zsumowano odsetki odpowiedzi: „bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę” i „można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią” (Jest praca) oraz „trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę” i „nie można znaleźć żadnej pracy” (Nie ma pracy). Pominięto odpowiedzi „Trudno powiedzieć” i odmowy odpowiedzi
Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych
2024-04-29
Autor: Barbara Badora
20 lat członkostwa Polski w UE
Kafelek tematyczny do publikacji
Początkom transformacji ustrojowej w Polsce towarzyszyło hasło „powrotu do Europy”. Bardzo szybko skonkretyzowało się w postulacie integracji ze strukturami europejskimi (najpierw EWG, potem UE). Już w lutym 1994 roku wszedł w życie (podpisany w grudniu 1991 roku) Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie Polski ze Wspólnotami Europejskimi. Dziesięć lat później – 1 maja 2004 roku, po sześciu latach od rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych – Polska stała się członkiem Unii Europejskiej.
POPARCIE DLA CZŁONKOSTWA POLSKI W UE
Stosunek do członkostwa Polski w UE
-Zwolennicy
-Przeciwnicy
-Niezdecydowani
/tabela wg terminów badań X 2016-III 2024/ oraz /wykres wg terminów badań 1994-2024/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/
OGÓLNE OCENY SKUTKÓW CZŁONKOSTWA
Ocena skutków członkostwa - Odpowiedzi na siedmiostopniowej skali
- dla Polski
*Członkostwo w UE przynosi Polsce więcej korzyści niż strat (punkty 1–3 na skali)
*Członkostwo w UE przynosi Polsce tyle samo korzyści co strat (punkt 4 na skali)
*Członkostwo w UE przynosi Polsce więcej strat niż korzyści (punkty 5–7 na skali)
*Trudno powiedzieć
- dla respondenta osobiście
*Członkostwo Polski w UE mnie osobiście przynosi więcej korzyści niż strat (punkty 1–3 na skali
*Członkostwo Polski w UE mnie osobiście przynosi tyle samo korzyści co strat (punkt 4 na skali)
*Członkostwo Polski w UE mnie osobiście przynosi więcej strat niż korzyści (punkty 5–7 na skali)
*Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /wykresy wg terminów badań VI 1994-III 2024/ oraz /tabele wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabele aneksowe/
PLUSY I MINUSY CZŁONKOSTWA W UE
Jakie są plusy członkostwa Polski w UE? [odpowiedzi samodzielnie formułowane przez badanych]
-Fundusze unijne
*Korzyści finansowe, napływ pieniędzy z funduszy unijnych, dotacje i projekty unijne – ogólnie
*Rozwój kraju, rozwój miast i wsi, poprawa infrastruktury – ogólnie
*Inwestycje w infrastrukturę drogową i kolejową
*Dotacje dla firm, dofinansowanie gospodarki
*Korzyści dla oświaty, szkolnictwa: budowa/remonty szkół, przedszkoli; programy unijne w szkołach
*Korzyści dla środowiska naturalnego, walka ze smogiem przy wsparciu UE, dopłaty do ogrzewania
*Korzyści dla kultury: modernizacja zabytków
*Zbliżamy się do UE, wyrównywanie poziomu w Polsce i innych krajach UE
*Wspieranie przedsiębiorczości, fundusze na rozpoczęcie działalności gospodarczej
*Wsparcie rynku pracy, promocja zatrudnienia: dofinansowywanie staży dla bezrobotnych
*Korzyści dla nauki, finansowanie nauki, współpraca naukowa
*Inwestycje sportowe: orliki, stadiony
*Skok cywilizacyjny, odbudowa kraju – ogólnie
-Otwarte granice: korzyści dla obywateli
*Otwarcie granic, swoboda przemieszczania się, strefa Schengen, brak wiz
*Swoboda podejmowania pracy w UE, otwarty rynek pracy, przepływ pracowników
*Swoboda podróżowania, rozwój turystyki
*Możliwość kształcenia, studiowania za granicą
*Możliwość emigracji, osiedlenia się za granicą
*Korzyści dla młodych, szanse dla młodych
*Łatwiejszy dostęp do opieki medycznej za granicą
-Gospodarka i warunki życia
*Korzyści dla gospodarki – rozwój gospodarczy, swobodny przepływ kapitału, bezpieczeństwo ekonomiczne
*Rozwój handlu – brak barier celnych, rynki zbytu
*Poprawa materialnych warunków życia, likwidacja biedy
-Rolnictwo
*Korzyści dla rolnictwa – dopłaty do rolnictwa, poprawa sytuacji
-Bezpieczeństwo Polski i jej pozycja na arenie międzynarodowej
*Bezpieczeństwo kraju, całej Europy, pokój, współpraca w dziedzinie obronności, obrona przed Rosją
*Lepsza pozycja Polski w Europie: wpływ na decyzje UE, wzrost znaczenia Polski
-Wspólnota polityczna
*Wsparcie państw unijnych, nie jesteśmy sami, pomoc w razie problemów, siła państw – ogólnie
*Wspólna polityka i współpraca w różnych dziedzinach, wspólne działanie
*Ujednolicenie prawa, prymat prawa europejskiego nad polskim, lepsze prawo, praworządność
*Kontrola i nadzór UE, Unia nas pilnuje, egzekwowanie praworządności
*Wspólna tożsamość: jesteśmy Europejczykami, poczucie wspólnoty i więzi
*Wspólnota polityczna, integracja polityczna – ogólnie
-Otwarcie na świat
*Otwarcie na świat, integracja ze światem, kontakty, wzajemne poznanie
-Inne plusy
*Wolność, prawa i swobody obywatelskie
*Demokracja, wartości demokratyczne
-Ogólnie: same plusy, jest lepiej
-Brak plusów, brak korzyści
-Nie wiem, nie interesuję się
/tabela wg terminów badań II 2014, III 2019, III 2024/
Jakie są minusy członkostwa Polski w UE? [odpowiedzi samodzielnie formułowane przez badanych]
-Prawo i suwerenność
*Nadmiernie ograniczona suwerenność, ingerencja w sprawy Polski, rządy Brukseli, presja unijna
*Konieczność dostosowania prawa polskiego do prawa unijnego, prawo unijne jest ponad prawem polskim
*Regulacje dotyczące ochrony środowiska i klimatu, zbyt duże wymogi w tym zakresie, Zielony Ład
*Zastrzeżenia do przepisów prawa unijnego, biurokracja: nadmierne regulacje prawne, drobiazgowe przepisy
*Brak równości Polski z innymi krajami unijnymi, dominacja Niemiec i Francji, słaba pozycja Polski w UE
*Polityka energetyczna Unii
*Nagonka na Polskę, złe traktowanie Polski – ogólnie
*Obawy przed nadmierną integracja, dążeniem do federalizacji
*Reforma wymiaru sprawiedliwości – spór Polski z UE
-Gospodarka i warunki życia
*Za mało wolnego rynku, za dużo regulacji
*Niekorzystne skutki gospodarcze: za dużo kapitału zagranicznego, nadmierny import
*Perspektywa wprowadzenia euro
*Złe warunki życia, wysokie koszty utrzymania: inflacja, wzrost cen, niskie dochody
*Różnice w poziomie życia w Polsce i w UE, polskie zarobki, ceny unijne
*Emigracja zarobkowa Polaków i jej złe skutki
*Bezrobocie
-Rolnictwo
*Problemy rolnictwa i producentów żywności
-Zagrożenia dla tradycji, obyczajów, kultury
*Imigracja, napływ uchodźców
*Zagrożenia dla tradycji, obyczajów, kultury: narzucanie lewicowej ideologii, gender, zagrożenie dla tożsamości narodowej
-Finansowe skutki integracji
*Duże koszty członkostwa, konieczność wpłacania składek
*Nierówny, niesprawiedliwy podział pieniędzy z UE
*Zadłużanie kraju, miast, regionów
*Obawa, że trzeba będzie zwracać pieniądze z UE
*Słabe wykorzystywanie pieniędzy unijnych, niewłaściwe rozliczanie funduszy unijnych
-Inne
*Konflikty, kłótnie w UE, rozbieżne interesy państw UE
*Zbyt powolne działania UE, trudności w podejmowaniu decyzji
*Polityka zagraniczna i dot. bezpieczeństwa
*Problemy w innych sferach życia
-Ogólnie: krytycznie o członkostwie w UE
-Nie widzę minusów, pozytywne opinie o UE
-Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2014, III 2019, III 2024/
OCENY SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH SKUTKÓW AKCESJI
Czy, Pana(i) zdaniem, przystąpienie Polski do Unii Europejskiej wpłynęło raczej korzystnie, raczej niekorzystnie czy też nie miało wpływu na:
*stan polskiej gospodarki
*funkcjonowanie przedsiębiorstw
*funkcjonowanie indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce
- Raczej korzystnie
- Raczej niekorzystnie
- Nie miało wpływu
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg terminów badań V 2005 - III 2024/ oraz /tabele aneksowe/
Czy, Pana(i) zdaniem, w wyniku przystąpienia Polski do Unii Europejskiej podejmowanie przez Polaków pracy za granicą raczej zwiększyło się, raczej zmniejszyło się czy też integracja nie miała na to wpływu?
- Raczej się zwiększyło
- Raczej się zmniejszyło
- Integracja nie miała na to wpływu
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań V 2005 - III 2024/
Czy, Pana(i) zdaniem, przystąpienie Polski do Unii Europejskiej wpłynęło raczej korzystnie, raczej niekorzystnie czy też nie miało wpływu na materialne warunki życia Polaków?
- Raczej korzystnie
- Raczej niekorzystnie
- Nie miało wpływu
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań V 2005 - III 2024/ oraz /tabela aneksowa/
OCENY CYWILIZACYJNO-KULTUROWYCH SKUTKÓW AKCESJI
Czy, Pana(i) zdaniem, przystąpienie Polski do UE wpłynęło raczej korzystnie, raczej niekorzystnie czy też nie miało wpływu na:
*stan dróg i infrastruktury w Polsce
*stan środowiska naturalnego
*przestrzeganie prawa w Polsce
*trwałość polskiej rodziny
- Raczej korzystnie
- Raczej niekorzystnie
- Nie miało wpływu
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań V 2005 - III 2024/ oraz /tabele aneksowe/
Czy, Pana(i) zdaniem, w wyniku przystąpienia Polski do UE raczej zwiększyła się, raczej zmniejszyła się czy też integracja nie miała wpływu na:
* religijność
* życzliwość ludzi
* tolerancję
* gospodarność i oszczędność
* biurokrację
/wykresy wg terminów badań V 2005 - III 2024/
OCENY SKUTKÓW AKCESJI DLA SYTUACJI POLSKI W EUROPIE I NA ŚWIECIE
Czy, Pana(i) zdaniem, w wyniku przystąpienia Polski do Unii Europejskiej bezpieczeństwo międzynarodowe Polski raczej zwiększyło się, raczej zmniejszyło się czy też integracja nie miała na to wpływu?
- Raczej się zwiększyło
- Raczej się zmniejszyło
- Integracja nie miała na to wpływu
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań V 2005 - III 2024/
Czy, Pana(i) zdaniem, przystąpienie Polski do UE wpłynęło raczej korzystnie, raczej niekorzystnie czy też nie miało wpływu na pozycję Polski w Europie?
- Raczej korzystnie
- Raczej niekorzystnie
- Nie miało wpływu
Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań V 2005 - III 2024/
DOSTĘP DO FUNDUSZY UNIJNYCH CZY WSPÓLNY RYNEK?
Czy, Pana(i) zdaniem, dla rozwoju Polski ważniejsze jest:
- uczestnictwo we wspólnym rynku gospodarczym, który zapewnia swobodę inwestowania, handlu, świadczenia usług i podejmowania pracy na terenie całej UE
- pozyskiwanie pieniędzy z budżetu UE w ramach różnego rodzaju funduszy i dopłat
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań I 2006, XII 2012, X 2016, III 2024/ oraz /tabela aneksowa/
KTO KORZYSTA Z FUNDUSZY UNIJNYCH?
Czy Pan(i) osobiście kiedykolwiek korzystał(a) lub korzysta obecnie z pieniędzy unijnych, np. otrzymywał(a) lub otrzymuje dopłaty, dotacje z Unii Europejskiej, brał(a) lub bierze udział w projektach unijnych?
- Tak, ale w przeszłości
- Tak, obecnie
- Nie, nigdy
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań X 2016, III 2024/ oraz /tabela aneksowa/
Czy kiedykolwiek korzystał(a) Pan(i) z jakichś aktywności, np. edukacyjnych, sportowych, dofinansowywanych lub w pełni finansowanych przez Unię Europejską?
- Tak, ale w przeszłości
- Tak, obecnie
- Nie, nigdy
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/
OCENA SUWERENNOŚCI POLSKI W UE
Z którym ze stwierdzeń się Pan(i) zgadza?
- Członkostwo w UE zbytnio ogranicza suwerenność, niezależność Polski
- Członkostwo w UE nie ogranicza zbytnio suwerenności, niezależności Polski
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań II 2014-III 2024/ oraz /tabela wg stosunku do członkostwa Polski w UE/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/
STOSUNEK DO POGŁĘBIANIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
Niektórzy uważają, że Europa powinna się zjednoczyć jeszcze bardziej. Inni sądzą, że zjednoczenie Europy już zaszło za daleko. A jakie jest Pana(i) zdanie? Proszę określić swoje poglądy, korzystając ze skali od 0 (zjednoczenie Europy już zaszło za daleko) do 10 (Europa powinna zjednoczyć się jeszcze bardziej)
- Zjednoczenie Europy zaszło już za daleko (punkty od 0 do 4 na skali)
- Opinia ambiwalentna (punkt 5 na skali)
- Europa powinna zjednoczyć się jeszcze bardziej (punkty od 6 do 10 na skali)
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań V/VI 2009-III 2024/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/
TOŻSAMOŚĆ NARODOWA I EUROPEJSKA
Czy uważa się Pan(i):
- wyłącznie za Polaka
- za Polaka i Europejczyka
- za Europejczyka i Polaka
- wyłącznie za Europejczyka
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań VI 2009-III 2024/ oraz /tabela wg stosunku do członkostwa Polski w UE/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/
Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych
2024-04-26
Autor: Beata Roguska
20 lat obecności Polski w Unii Europejskiej
Kafelek tematyczny do publikacji
Po dwudziestu latach od chwili przystąpienia Polski do Unii Europejskiej CBOS przeprowadził badanie jakościowe, którego celem było rozpoznanie, jak Polacy postrzegają i oceniają członkostwo Polski we Wspólnocie. Badanie, przeprowadzone metodą Focus Group Interviews (FGI), odbyło się w dwóch regionach – w Wielkopolsce (Leszno) i na Podlasiu (Łomża). W każdym z regionów przeprowadzono dwie sesje dyskusyjne z udziałem kobiet i mężczyzn: jedną sesję z grupą młodszą (20-35 lat) i jedną z grupą starszą (40-55 lat).
2024-04-26
Autorzy: Beata Roguska, Marcin Głowacki
Oceny działalności parlamentu, prezydenta i władz lokalnych w kwietniu
Kafelek tematyczny do publikacji
W cyklu miesięcznym monitorujemy oceny działalności Sejmu, Senatu, prezydenta, a w ostatnim czasie – ze względu na wybory samorządowe – również opinie o władzach lokalnych.
OCENY DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU
Oceny działalności Sejmu
- Dobre
- Złe
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2023 - IV 2024/ oraz /tabela aneksowa/
Oceny działalności Senatu
- Dobre
- Złe
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2023 - IV 2024/ oraz /tabela aneksowa/
Oceny działalności Sejmu - wykres wg terminów badań II 1998 - IV 2024
Oceny działalności Senatu - wykres wg terminów badań II 1998 - IV 2024
Tabela - oceny działalności Sejmu wg preferencji politycznych
Tabela - oceny działalności Senatu wg preferencji politycznych
OCENY DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA
Oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy
- Dobre
- Złe
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2023 - IV 2024/ oraz /tabela aneksowa/
Oceny działalności prezydenta - wykres wg terminów badań II 1998 - IV 2024 (Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski, Andrzej Duda)
Tabela – oceny działalności prezydenta wg preferencji politycznych
Tabela – oceny działalności prezydenta wg elektoratów w II turze wyborów prezydenckich w 2020 roku
OCENY DZIAŁALNOŚCI WŁADZ SAMORZĄDOWYCH
Oceny działalności władz miasta/gminy
- Dobre
- Złe
/tabela wg terminów badań VII 2018 - IV 2024/ oraz /wykres wg terminów XII 1997- IV 2024/ oraz /tabela aneksowa/
Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych
2024-04-25
Autor: Michał Feliksiak
Przejdź do pkjpaPKJPA        Projekty EFSEFS        Przejdź do portalu Badania WyborczeBadania wyborcze
Przewiń do góry